กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร

49768

เกษตรเลย ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

S__6266969

เกษตรเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย YSF

498640

เกษตรเลย ปล่อยไข่แมลงช้างปีกใส หวังช่วยควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง

165304

เกษตรเลย ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย”

164346

เกษตรเลย จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer

DSC05598

เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอท่าลี่

DSC05183

เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) ที่อำเภอวังสะพุง

496656

ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

IMG_7298

เกษตรเลยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ

IMG_6674

ผู้ตรวจราชการฯ ประชุมติดตามงานกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดเลย

รับผู้ตรวจกระทรวง_๑๙๐๓๐๔_0002

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ ศพก.อ.ภูกระดึง

S__8503365

เกษตรเลย ร่วมงานพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

IMG_6651

กระทรวงเกษตรในจังหวัดเลย ประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S__19275815

เกษตรเลย ร่วมงานพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

S__14753846

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เกษตรเลย ร่วมงานพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

DSC04752

เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day หน่วยงานร่วมบูรณาการบริการเกษตรกรอำเภอภูหลวง

ภาพนิ่ง6

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 การประชุม 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพนิ่ง20

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จัดรายการวิทยุรายการ เพื่อนเกษตร

ภาพนิ่ง19

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0)

ภาพนิ่ง11

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนิเทศงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่

ภาพนิ่ง10

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ร่วมเวทีชุมชนประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

ภาพนิ่ง18

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนิเทศงานในพื้นที่อำเภอภูหลวง

ภาพนิ่ง17

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่อำเภอภูหลวง

ภาพนิ่ง5

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มทอเสื่อกกสู่วิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ออกติดตามนิเทศงานในพื้นที่อำเภอภูกระดึง

ภาพนิ่ง16

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนที่รายแปลงด้วยโปรแกรม QGIS

ภาพนิ่ง15

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง14

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562

ภาพนิ่ง13

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 15 พ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2561-2564

ภาพนิ่ง3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน

ภาพนิ่ง8

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง7

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามโครงการ

ภาพนิ่ง11

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 ออกติดตามนิเทศงานในพื้นที่อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย

ภาพนิ่ง6

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนิเทศงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม

ภาพนิ่ง5

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงาน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนิเทศงานในพื้นที่อำเภอนาด้วง

ภาพนิ่ง1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ

ภาพนิ่ง4

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนิเทศงานในพื้นที่อำเภอเมืองเลย

ภาพนิ่ง9

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนิเทศงานในพื้นที่อำเภอวังสะพุง

ภาพนิ่ง3

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562

ภาพนิ่ง8

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง7

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 การอบรมเชิงแฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง1

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง4

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง21

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง20

วัน 26 ตุลาคม 2561 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพนิ่ง2

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง19

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 อัดเสียงในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพบประชาชน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลห้วยบ่อซืน อ.ปากชม

ภาพนิ่ง4

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดเวทีชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

ภาพนิ่ง6

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตรวจเยี่ยมและจัดเวทีชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

ภาพนิ่ง5

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพนิ่ง3

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

ภาพนิ่ง18

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์

ภาพนิ่ง4

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ประชุมวางแผนเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพนิ่ง17

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 การประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2562

ภาพนิ่ง16

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 8/2561

ภาพนิ่ง15

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง13

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

วันที่ 16 ตุลาคม2561 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพนิ่ง11

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2561

ภาพนิ่ง3

วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

ภาพนิ่ง10

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ข้าร่วมกิจกรรมพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพนิ่ง9

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมให้บริการด้านการเกษตร

ภาพนิ่ง8

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 การสัมมนาวิชาการของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกปอเทือง จิตอาสารักษาแผ่นดิน

ภาพนิ่ง2

วันอังคารที่ 9 ต.ค. 61 ประชุมซักซ้อมการดำเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ภาพนิ่ง2

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

ภาพนิ่ง1

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิก้าในสวนยางพารา ของเกษตรกรต้นแบบ

ภาพนิ่ง6

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 จัดงานวันรณรงค์หว่านปอเทืองเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

ภาพนิ่ง5

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

ภาพนิ่ง4

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกรรมยังยืนเลยครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง3

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพนิ่ง6

วันที่ 28 กันยายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จังหวัดเลย (คทช. จ. เลย) ครั้งที่ 3 / 2561

ภาพนิ่ง8

วันที่ 28 กันยายน 2561 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย อ.เมือง

ภาพนิ่ง21

วันที่ 28 กันยายน 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 27 กันยายน 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 26 กันยายน 2561 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2561

ภาพนิ่ง6

วันที่ 26 กันยายน 2561 โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพนิ่ง20

วันที่ 26 กันยายน 2561 การสัมมนาเรื่อง โอกาสและความท้าทายของไทย ในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP ครั้งที 5

ภาพนิ่ง2

วันที่ 25 กันยายน 2561 เปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านอารักขาพืช หลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ (Plant doctor)

ภาพนิ่ง19

วันที่ 25 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of operation)

ภาพนิ่ง18

วันที่ 24 กันยายน 2561 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง5

วันที่ 21-23 กันยายน 2561 นำผลผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Farm @Home

ภาพนิ่ง17

วันที่ 20 กันยายน 2561 กิจกรรมการเสวนา year end conference ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง16

วันที่ 19 กันยายน 2561 การสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง15

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไลสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร

ภาพนิ่ง5

วันที่ 16 กันยายน 2561 ประชุมเตรียมการของหน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง4

วันที่ 11 กันยายน 2561 ร่วมประชุมสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2561/62

ภาพนิ่ง3

วันที่ 10 กันยายน 2561 กิจกรรมปกป้องสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 10 กันยายน 2561 การประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 31/2561

ภาพนิ่ง13

วันที่ 10 กันยายน 256 ประชุมการพิจารณาข้อมูลเอกภาพด้านการเกษตร

ภาพนิ่ง2

วันที่ 6 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเลย ปี 2561 ครั้งที่ 2/2561

ภาพนิ่ง12

วันที่ 5 กันยายน 2561 เปิดงานแถลงข่าวผลงานส่งเสริมการเกษตร และแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง3

วันที่ 4 กันยายน 2561 สำรวจและเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 4 กันยายน 2561 ชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภาพนิ่ง11

วันที่ 4 กันยายน 2561 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำสัปดาห์

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย.61 นำผลผลิตเข้าร่วมจัดแสดงในงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง8

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 3

ภาพนิ่ง10

วันที่ ๓๑ สิงหคม ๒๕๖๑ การเสวนา การจัดทำข้อเสนอเชิงนโบายว่าด้วย มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย (Loei Safety Food:LSF. เวทีที่ ๒)

ภาพนิ่ง9

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปกป้องสถาบัน

ภาพนิ่ง7

วันที่ ๓๑ สิงหคม ๒๕๖๑ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโบายว่าด้วย มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย (Loei Safety Food:LSF. เวทีที่ ๒)

ภาพนิ่ง4

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 กิจกรรมในงานเกษตรสร้างชาติ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปกป้องสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ภาพนิ่ง4

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปกป้องสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนที่รายแปลงด้วยระบบ GIS (Geographic Information System) และการใช้ Application DOAE FARMBOOK

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประชุการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยงาน ตำรวจ ทหาร 1718

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 29/2561

ภาพนิ่ง15

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ศึกษาดูงานและเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟพิเศษ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง15

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เข้าชมงาน Agri Technica Asia 2018

ภาพนิ่ง3

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดโครงการมหกรรมตลาดนัดอาชีพ มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง14

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเครือข่ายมันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าการเกษตร(มันสำปะหลัง)

ภาพนิ่ง13

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ร่วมงานโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพนิ่ง14

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561

ภาพนิ่ง2

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ เพื่อตรวจติดตาม และรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ภาพนิ่ง13

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561

ภาพนิ่ง8

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 การจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์

ภาพนิ่ง12

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 จัดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงมหญ่ จังหวัดเลย ครั้งที่ 4

ภาพนิ่ง12

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 การประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง7

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561

ภาพนิ่ง2

17 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง11

วันที่ 17 ส.ค. 61 สำรวจเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูกระดึง

ภาพนิ่ง11

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ 16 ด้านการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดู

ภาพนิ่ง6

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย

ภาพนิ่ง1

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย กับ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 14 ส.ค. 61 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอท่าลี่

ภาพนิ่ง10

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ภาพนิ่ง5

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง รอบที่ 2

ภาพนิ่ง4

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 การจัดงานโครงการสืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง9

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การส่งออกและการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก”

ภาพนิ่ง8

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ภาพนิ่ง9

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแปรรูปกาแฟสู่ตลาดสากล โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ภาพนิ่ง7

วันที่ 8 สิงหคม ๒๕๖๑ บรรยายพิเศษการขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน อ.นาด้วง

ภาพนิ่ง6

วันที่ ๗ สิงหคม ๒๕๖๑ ร่วมงานและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้โครงการ ไทยนิม ยั่งยืน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 การประชุมประตำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 27/2561

ภาพนิ่ง1

วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2561 ฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หลักสูตร การผลิตขยายไส้เดือนฝอยกำจัดศัตรูพืช

ภาพนิ่ง3

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 แถลงข่าว โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาดและยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ภาพนิ่ง2

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ

ภาพนิ่ง8

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดูแลเกษตรกรที่นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายให้กับบริษัท โซกู๊ด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร ส่งให้กับห้างท็อป ซุปเปอร์มาเก็ต

ภาพนิ่ง7

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ประชุมกับคณะกรรมการบริหารงานบริษัทเลยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม

ภาพนิ่ง6

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ 15 ด้านการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดู

ภาพนิ่ง5

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภาพนิ่ง4

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ภาพนิ่ง3

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ภาพนิ่ง1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ภาพนิ่ง5

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

ภาพนิ่ง4

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ.ผาขาว

ภาพนิ่ง8

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 27 จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2561

ภาพนิ่ง3

6 มิถุนายน 2561 ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ.เมือง

ภาพนิ่ง1

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง7

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ติดตามการดำเนินงานของแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๑

ภาพนิ่ง7

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดเสวนาโครงการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS)

ภาพนิ่ง6

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดงานแถลงข่าวโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และทำข้อตกลง MOU รับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ภาพนิ่ง6

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

ภาพนิ่ง8

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ประชุมและติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อ.เอราวัณ

ภาพนิ่ง5

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 การบรรยายความรู้ในหลักสูตร ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

ภาพนิ่ง7

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เกษตรเลย จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ภาพนิ่ง6

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประชุมและติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

ภาพนิ่ง3

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร หัวใจอินทรีย์ ในจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง3

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2561 ผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสร้างอาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” จังหวัดนครพนม

ภาพนิ่ง1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

ภาพนิ่ง2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดจังหวัดเลย ตามโครงการเลยนิยม นิยมเลย ชุมชนอยู่ดีมีสุข

ภาพนิ่ง2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประชุมการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ภาพนิ่ง5

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 พ.ค.61 ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อสับปะรดในเขตพื้นที่ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว

ภาพนิ่ง4

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27-28 พ.ค. 2561 ออกตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง3

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะทำงานเครือข่าย ทบทวนบทบาทหน้าที่ การขับเคลื่อน กลไกผู้ตรวจแปลงและนักส่งเสริมมาตรฐานเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS

ภาพนิ่ง2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)

ภาพนิ่ง5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ร่วมตรวจประเมินแผง/ร้านค้าสินค้ามาตรฐาน Q

ภาพนิ่ง4

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร่วมตรวจประเมินแผง/ร้านค้าสินค้ามาตรฐาน Q

ภาพนิ่ง12

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future Doae)

ภาพนิ่ง3

วันที่ 21 พ.ค.61 คณะกรรมการตรวจผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น

ภาพนิ่ง3

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ร่วมเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.ระดับเขต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

ภาพนิ่ง14

วันที่ 18 พ.ค.2561 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ยื่นคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (loei the best)

ภาพนิ่ง11

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 อบรมเกษตรกรในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ในกิจกรรมการแปรรูปและการถนอมอาหารและการผลิตและขยายพันธุ์พืช

ภาพนิ่ง10

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operetion) จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานวันให้บริการวิชาการและบริการตรวจวิเคราะห์ดิน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 17 พ.ค.61 ประชุม คณะกรรมการ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ครั้งที่ 2/2561

ภาพนิ่ง8

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อบรมผู้ต้องขังชาย/หญิงในเรือนจำให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันพืชมงคล ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำแผนพัฒนาโครงการหมู่บ้านลาดพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด

ภาพนิ่ง13

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯเครือข่าย ศพก. อำเภอนาด้วง และ Young smart อำเภอนาด้วง

ภาพนิ่ง12

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 8

ภาพนิ่ง10

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.ท่าลี่

ภาพนิ่ง1

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร ปี 2561

ภาพนิ่ง1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะทำงานเครือข่าย บริษัท เลยออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ครั้งที่ 3/2561

ภาพนิ่ง6

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 การประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 21/2561

ภาพนิ่ง5

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เกษตรจังหวัดเลย จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.วังสะพุง

ภาพนิ่ง4

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจรตามสถาบันการศึกษาในภูมิภาค

ภาพนิ่ง5

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เกษตรจังหวัดเลย จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ภาพนิ่ง3

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพืรอเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.ภูกระดึง

ภาพนิ่ง4

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ประชุมเชื่อโยงเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 การประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพนิ่ง2

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตรวจติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง1

วันที่ 30 เมษายน 2561 เกษตรจังหวัดเลยประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2561

ภาพนิ่ง3

๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ติดตามการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ ๓ โครงการไทยนิยมยั่งยืน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 25 เมษายน 2561 ร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธี

ภาพนิ่ง3

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ฝึกอบรมในพื้นที่จริงตามโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร

ภาพนิ่ง8

วันที่ 24 เมษายน 2561 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูเรือ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 24 เมษายน 2561 ร่วมงานแสดงผลงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน”

ภาพนิ่ง5

วันที่ 20 เมษายน 2561 ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพนิ่ง6

วันที่ 20 เมษายน 2561 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

ภาพนิ่ง5

วันที่ 19 เมษายน 2561 ติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

ภาพนิ่ง4

วันที่ 18 เมษายน 2561 ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

ภาพนิ่ง1

วันที่ 11 เมษายน 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 11 เมษายน 2561 เกษตรเลย จัดงานสุขสรรค์สงกรานต์ ชาวเกษตร

ภาพนิ่ง12

วันที่ 11 เมษายน 2561 เกษตรเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง2

วันที่ 10 เมษายน 2561 ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

ภาพนิ่ง3

วันที่ 9 เมษายน 2561 เกษตรเลย ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ไทเลย ปี 2561

ภาพนิ่ง4

วันที่ 9 เมษายน 2561 เกษตรเลย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 5 เมษายน 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ ในวาระครบรอบ 50 ปี

ภาพนิ่ง3

วันที่ 5 เมษายน 2561 เกษตรจังหวัดเลย จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร

ภาพนิ่ง11

วันที่ 5 เมษายน 2561 เกษตรจังหวัดเลย จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง10

วันที่ 5 เมษายน 2561 เกษตรเลย เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 2 เมษายน 2561 งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง9

วันที่ 30 มีนาคม 2561 การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2561

ภาพนิ่ง8

วันที่ 29 มีนาคม 2561 รับฟังการประชุม ชี้แจงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนงาน/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2561

ภาพนิ่ง5

วันที่ 7 มีนาคม 2561 จัดเตรียมพื้นที่งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

ภาพนิ่ง1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

เกษตรกร

วันที่ 27 มีนาคม 2561 จัดอบรมอบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับ Young Smart Farmer รุ่นที่ 2/2561 (ระยะที่ 1) ปี 2561

ภาพนิ่ง7

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง6

วันที่ 27 มีนาคม 2561 จัดเวที หาทางออกลดมลภาวะจากการเผาอ้อย เพื่อคนไทยเลย ในวันนี้ ปีหน้า และตลอดไป

ภาพนิ่ง5

วันที่ 27 มีนาคม 2561 จัดเก็บข้อมูลและถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชม

ภาพนิ่ง4

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ประชุมประจำเดือนตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง3

วันที่ 26 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

ภาพนิ่ง11

วันที่ 22-23 มี.ค.61 เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร

ภาพนิ่ง21

วันที่ 23 มีนาคม 2561 จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้แก่เกษตรกร ด้านการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ภาพนิ่ง6

วันที่ 22 มี.ค.61 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพนิ่ง5

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการขับเคลื่อน/การติดตามงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561

ภาพนิ่ง20

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 20 มีนาคม 61 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ภาพนิ่ง10

วันที่ 19 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง19

วันที่ 19 มีนาคม 2561 การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

ภาพนิ่ง18

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)

ภาพนิ่ง3

วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จริง

ภาพนิ่ง17

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระใหญ่

ภาพนิ่ง16

วันที่ 16 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 15 มีนาคม 2561 จัดเตรียมพื้นและร่วมงานโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่

ภาพนิ่ง15

วันที่ 15 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ประชุมการตรวจราชการโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

ภาพนิ่ง8

วันที่ 14 มีนาคม 2561 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GAP

ภาพนิ่ง14

วันที่ 14 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ติดตามนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

ภาพนิ่ง11

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง10

วันที่ 13 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 12 มี.ค.61 เตรียมความพร้อมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.28

ภาพนิ่ง13

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

ภาพนิ่ง9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง8

วันที่ 12 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 5-8 มีนาคม 2561 ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

ภาพนิ่ง7

วันที่ 8 มีนาคม 2561 พิธีเปิดงานวันถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อเริี่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อ.ผาขาว

ภาพนิ่ง6

วันที่ 8 มีนาคม. 2561 ร่วมงาน สตรีเลย. สตรีไทยรวมใจสามัคคี. วันสตรีสากล. ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง2

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ณ บ้านหนองแคน ม.9 ต.นาด้วง อ.นาด้วง

ภาพนิ่ง7

วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2561 ฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง2

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

ภาพนิ่ง4

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 2 มีนาคม 2561 วัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

ภาพนิ่ง5

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ชื่อรายการ “เพื่อนเกษตร”

ภาพนิ่ง2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 26 กพ.61 ให้ความรู้เรื่องระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง3

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง28

วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบธุรกิจการเกษตร

ภาพนิ่ง9

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2561

ภาพนิ่ง10

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพ

ภาพนิ่ง27

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ติดตามให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง26

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

22-23 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561

ภาพนิ่ง9

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่

ภาพนิ่ง25

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 การติดตามนิเทศงาน

ภาพนิ่ง24

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด

ภาพนิ่ง8

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมตามโครงการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบมีส่วนร่วม SCE-PGS

ภาพนิ่ง7

วันที่ 20 ก.พ.61 ประชุมข้อมูลการผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง เพื่อบริหารจัดการตลาดสินค้าหลัก

ภาพนิ่ง6

วันที่ 20 ก.พ.61 ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขตที่ 27 จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 / 2561

ภาพนิ่ง23

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 การถ่ายทอดสดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนฯจากส่วนกลาง

ภาพนิ่ง3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมตามโครงการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SCE – PGS จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง22

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 พบปะและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่สับปะรด

ภาพนิ่ง21

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพนิ่ง19

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง18

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพนิ่ง17

วันที่16 กุมภาพันธ์ 25621 ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการขับเคลื่นการพัฒนาประเทศ ตามโครงไทยนิยม ยังยืน

ภาพนิ่ง16

วันที่16 กุมภาพันธ์ 25621 ประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ภาพนิ่ง15

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ภาพนิ่ง4

วันที่14-15 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “แบรนด์ท้องถิ่น กับโอกาสการค้าสากล”

ภาพนิ่ง8

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งเสริมและตรวจสินสินค้าเกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง นาด้วง และเชียงคาน

ภาพนิ่ง14

14 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมทีมตำบล ตามโครงการไทยนิยม

ภาพนิ่ง3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “แบรนด์ท้องถิ่น กับโอกาสการค้าสากล”

ภาพนิ่ง5

วันที่ 12 และ 14 กุมภาพันธ์ อบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561

ภาพนิ่ง13

วันที่ 12 ก.พ.2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม

ภาพนิ่ง12

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพนิ่ง11

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

ภาพนิ่ง7

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์

ภาพนิ่ง5

วันที่ 7 ก.พ.61 ร่วมแถลงข่าว “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เทศกาลแห่งความรัก ความสุข…เนื่องในโอกาส “รำลึก 111 ปี เมืองเลย“

ภาพนิ่ง6

วันที่ 5 ก.พ.2561 งานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์

ภาพนิ่ง5

วันที่ 4 ก.พ. 2561 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง4

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 แถลงข่าว การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพนิ่ง3

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ภาพนิ่ง1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จัดงานการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทไลย ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง9

วันที่ 31 มกราคม 2561 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2561

ภาพนิ่ง8

วันที่ 31 มกราคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 29 -31 มกราคม 2561 อบรมพัฒนาวิทยากรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ภาพนิ่ง3

วันที่ 30 มกราคม 2561 นำเกษตรกรพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานเกษตรภาคอีสานปี 2561

ภาพนิ่ง7

วันที่ 30 มกราคม 2561ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

ภาพนิ่ง2

วันที่ 30 ม.ค.61 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานมหกรรมการไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560

ภาพนิ่ง2

วันที่ 29 มกราคม 2561 นำเกษตรกรพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าประกวดและแข่งขันภูมิปัญาท้องถิ่นในงานเกษตรภาคอีสานปี 2561

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 มกราคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 29 มกราคม 2561 การประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง5

วันที่ 29 มกราคม 2561 ประชุมประจำเดือนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2561

ภาพนิ่ง4

วันที่ 28 มกราคม 2561 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ภาพนิ่ง3

วันที่ 23 -26 มกราคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ (core team)

ภาพนิ่ง2

วันที่ 26 มกราคม 2560 นิเทศและติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง5

วันที่ 25 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ติดตามและนิเทศงานฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ

ภาพนิ่ง1

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ระบบเกษตรยั่งยืนและระบบอาหารปลอดภัยเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค แก่เกษตรกรต้นแบบ

ภาพนิ่ง3

25 ม.ค. 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเพาะปลูกอ้อย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง4

24 มกราคม 2561 นิเทศและติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง13

วันที่ 24 ม.ค. 2561 ประชุมและร่วมต้อนรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2(1)

ภาพนิ่ง12

วันที่ 24 มกราคม 2561 การประชุมคณะกรรมการ และออกตรวจพื้นที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพนิ่ง1

24 ม.ค. 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเพาะปลูกอ้อย และศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างเพาะปลูกอ้อยเนื้อเยื่อ

ภาพนิ่ง10

23 ม.ค. 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเพาะปลูกอ้อย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง9

วันที่ 23 มกราคม 2560 นิเทศและติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง8

23 ม.ค. 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเพาะปลูกอ้อย

ภาพนิ่ง7

วันที่ 22 ม.ค. 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเพาะปลูกอ้อย และศึกษาดูงานแปลงต้นแบบของ ศวพ.เลย

ภาพนิ่ง11

วันที่ 18–20 มกราคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ ) ปี 2561

ภาพนิ่ง5

วันที่ 19 มกราคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 15-19 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ “plant doctor”

ภาพนิ่ง5

วันที่ 15-19 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หมอพืชอัจฉริยะ “plant doctor”

ภาพนิ่ง4

วันที่ 18 มกราคม 2561 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพนิ่ง3

วันที่ 18 มกราคม 2561 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช 2561

ภาพนิ่ง12

วันที่ 18 มกราคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว

ภาพนิ่ง2

วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมประชุมรับฟังการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

ภาพนิ่ง10

วันที่ 17 มกราคม 2561 งานโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 4

ภาพนิ่ง9

วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็คทรอนิค (e-GP)

ภาพนิ่ง11

วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรระดับเขต

ภาพนิ่ง8

วันที่ 16 มกราคม 2561 จัดเตรียมพื้นที่ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 4

ภาพนิ่ง7

วันที่ 16 มกราคม 2561 จัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

ภาพนิ่ง10

วันที่ 15 มกราคม 2561 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์

ภาพนิ่ง4

14 มกราคม 2561 ประชุมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง3

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน”

ภาพนิ่ง9

ที่ 11-12 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย

ภาพนิ่ง2

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ การรับพันธุ์อ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากศูนย์ส่เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอุดรธานี (ศูนย์เนื้อเยื่ออุดร)

ภาพนิ่ง8

วันที่ 8 มกราคม 2561 ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง3

วันที่ 5 มกราคม 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบระดับจังหวัด

ภาพนิ่ง6

วันที่ 4 มกราคม 2561 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง5

วันที่ 4 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2561

ภาพนิ่ง2

วันที่ 3 มกราคม 2561 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 3 มกราคม 2561 การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง2

วันที่ 3 มกราคม 2561 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงสับปะรด ปี 2559

ภาพนิ่ง1

วันที่ 2 มกราคม 2561 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลยในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561

ภาพนิ่ง7

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง5

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 อวยพรปีใหม่

ภาพนิ่ง4

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2560

ภาพนิ่ง3

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ภาพนิ่ง6

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปี 2561

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27 ธ.ค.60 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

ภาพนิ่ง1

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีพเสริมในสวนยาง

ภาพนิ่ง17

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง12

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง16

วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2560 อบรม การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน ด้วยเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง

ภาพนิ่ง7

วันที่ 22 ธ.ค.60 รับมอบนโยบาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัด “มิติใหม่การบูรณาการร่วมพาณิชย์- เกษตร”

ภาพนิ่ง5

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย)

ภาพนิ่ง12

วันที่ 20 ธ.ค.60 ออกติดตามเชื่อมโยงการตลาดในดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

ภาพนิ่ง11

วันที่ 20 ธ.ค.60 ะออกติดตามเชื่อมโยงการตลาดในดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

ภาพนิ่ง10

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ออกหน่วยให้บริการเกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพนิ่ง11

19 ธ.ค.2560 ประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (2560-2564) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี 2562)

ภาพนิ่ง9

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “วิทยากรกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง”

ภาพนิ่ง15

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561

ภาพนิ่ง14

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ประชุมสำนักงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำสัปดาห์

ภาพนิ่ง13

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืนด้วยเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง” (7HABITS)

ภาพนิ่ง8

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

ภาพนิ่ง6

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ

ภาพนิ่ง9

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

ภาพนิ่ง4

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ร่วมอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer” ระดับเขต ปี 2561

ภาพนิ่ง3

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนธุรกิจและแผนการผลิตรายบุคคล

ภาพนิ่ง7

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

ภาพนิ่ง12

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ภาพนิ่ง11

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัติการเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง5

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 การดำเนินการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

ภาพนิ่ง4

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาอานที่ประสบภัยน้ำท่วม

ภาพนิ่ง8

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการ เพิ่มศักยภาพไม้ดอก ไม้ประดับครบวงจร อ.ด่านซ้าย

ภาพนิ่ง1

วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับจังหวัด

ภาพนิ่ง9

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 จัดรายการวิทยุ “เพื่อนเกษตร”

ภาพนิ่ง3

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 รับการตรวจสอบเอกสารงานพัสดุจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพนิ่ง7

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการ เพิ่มศักยภาพไม้ดอก ไม้ประดับครบวงจร

ภาพนิ่ง6

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ ( Zoning )

ภาพนิ่ง5

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 /2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 จัดประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติงานรายแปลงในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง2

วันที่ 5 ธค.2560 ร่วมเปิดงาน ข้าวใหม่.จ.เลย และงานตลาดเกษตร ตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

ภาพนิ่ง3

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพนิ่ง8

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง7

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ร่วมงานพิธีโยนอ้อย ของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง

ภาพนิ่ง6

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอก-ไม้ประดับครบวงจร ปี 2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ภาพนิ่ง2

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สัมมนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ

ภาพนิ่ง3

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองและการนำไปใช้สร้างงานเพื่อพัฒนาองค์กร

ภาพนิ่ง2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27 พ.ย. 60 ประชุมกรมการจังหวัด

ภาพนิ่ง19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ภาพนิ่ง18

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. แปลงใหญ่ smart farmer

ภาพนิ่ง17

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ

ภาพนิ่ง16

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประชุมรับฟังการชี้แจงภารกิจงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง15

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตานค้าเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพนิ่ง13

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง Gisagro QGIS และ FAARMis ปี 2561

ภาพนิ่ง12

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง11

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะทำงาน เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน (Agriculture) ครั้งที่ 1/2560

ภาพนิ่ง10

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดกิจกรรมการเปิดตาดประชารัฐเพื่อจำหน่ายสินค้า

ภาพนิ่ง9

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง8

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง7

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพนิ่ง8

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพนิ่ง3

มกราคม 2561 นำเสนอ แผนการจัดประชุมสัญจรเรือข่าย ysf ระดับเขต ครั้งที่ 9/2560

ภาพนิ่ง16

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรตามตัวชี้วัด ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

ภาพนิ่ง15

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 24 ต.ค. 60 ร่วมทำกิจกรรมตกแต่งสถานที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง

ภาพนิ่ง12

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช

ภาพนิ่ง2

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรม ในงานฌาปนกิจศพนางพเยาว์ พุทธมาตย์

ภาพนิ่ง11

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเลยร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง เพื่อพ่อของแผ่นดิน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศจำลอง

ภาพนิ่ง6

วันที่ 13 ต.ค.60 แถลงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

ภาพนิ่ง8

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

ภาพนิ่ง5

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ร่วมจัดงานแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประชุมการจัดทำแผนบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง6

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1/2561

ภาพนิ่ง3

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 อบรมฝึกปฎิบัติ หลักสูตรเกษตรออนไลน์ขั้นสูง (Advance)

ภาพนิ่ง4

วันที่ 29 กันยายน 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2560

ภาพนิ่ง2

วันที่ 28 กันยายน 2560 จัดแสดงผลงานการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 28 กันยายน 2560 วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 กันยายน 2560 ประชุมสัญจรเครือข่าย ysf ระดับเขต ณ จ.มุกดาหาร

ภาพนิ่ง5

วันที่ 27 กันยายน 2560 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดประจำปี 2560 และขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ภาพนิ่ง11

27 กันยายน 2560 ประชุมสัญจรเครือข่าย ysf ระดับเขต ครั้งที่ 8/2560 ณ จ.มุกดาหาร

ภาพนิ่ง10

วันที่ 25 กันยายน 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ครั้งที่4/2560

ภาพนิ่ง10

23 กันยายน 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง11

วันที่ 22 กันยายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) ณ ประเทศสิงคโปร์

ภาพนิ่ง9

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกกระดาษ A 4

ภาพนิ่ง10

วันที่ 20 กันยายน 2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2560

ภาพนิ่ง8

วันที่ 19 กันยายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง7

วันที14 กันยายน 2560 งาน”เกษียณตามครรลอง ข้าราชการสองแผ่นดิน” ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น

ภาพนิ่ง6

วันที่ 14 กันยายน 2560 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายกศิดิษ มีชัย บุตรชายนายพงษ์รักษ์ มีชัย

ภาพนิ่ง9

วันที่ 13 ก.ย.60 จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6

ภาพนิ่ง8

วันที่ 13 กันยายน 2560 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ภาพนิ่ง7

วันที่ 11 กันยายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

9 กันยายน 2560 การจัดประชุมเครือข่าย Young Smart Farmer สัญจร ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 /2561

ภาพนิ่ง4

วันที่ 8 กันยายน 2560 งานนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรงในการทำการเกษตร ในงาน SIMA the southeast asian agri-business show

ภาพนิ่ง7

วันที่ 8 กันยายน 2560 ร่วมประชุมเครือข่ายและศึกษาดูงาน ศพก.ระดับเขต

ภาพนิ่ง3

วันที่ 7 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 6 กันยายน 2560 ร่วมอบรมและฝึกปฎิบัติ หลักสูตร “เกษตรเชิงพาณิชย์” หรือตลาดออนไลน์ โดยบริษัทดีแทค

ภาพนิ่ง6

วันที่ 6 กันยายน 2560 กำจัดผักตบชวาของจังหวัดเลย ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง1

วันที่ 5 กันยายน 2560 การประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนระดับเขต ปี 2560

ภาพนิ่ง5

๕ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐

ภาพนิ่ง6

วันที่ 5 กันยายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 4 กันยายน 2560 ติดตามการดำเนินงานของชุมชนที่ 10 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง

ภาพนิ่ง5

วันที่ 4 กันยายน 2560 ประชุมรับฟังการถ่ายทอดสด การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ 8/2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 4 กันยายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 1 กันยายน 2560 ติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น, โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 1 ก.ย.2560 ออกติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาพนิ่ง3

วันที่ 1 กันยายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 5

ภาพนิ่ง4

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 5

ภาพนิ่ง3

วันที่ 29 ส.ค. 60 ติดตามการดำเนินกิจกรรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

ภาพนิ่ง2

วันที่ 28 ส.ค.60 ติดตามการดำเนินกิจกรรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับโครงการงบพัฒนาจังหวัด

ภาพนิ่ง1

วันที่ 28 ส.ค.60 ติดตามการดำเนินกิจกรรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในการจ่ายปัจจัยการผลิตสนับสนุนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัด

ภาพนิ่ง15

วันที่ 25 ส.ค.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร(T & V System)

ภาพนิ่ง15

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

ภาพนิ่ง13

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 4

ภาพนิ่ง12

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 4

ภาพนิ่ง11

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 4

ภาพนิ่ง14

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

ภาพนิ่ง13

วันที่ 22 ส.ค.60 งานโครงการสืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย และร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ 5 ประสานสืบสานเกศตรทฤษฎีใหม่

ภาพนิ่ง13

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย (ไม้ผลและไม้ดอก-ไม้ประดับ)

ภาพนิ่ง8

วันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 จัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตร รวมทั้งจำหน่ายและนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการเกษตร บนเวที

ภาพนิ่ง5

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ภาพนิ่ง10

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ต้อนรับและรับการประเมินผลการประกวดศจช.ดีเด่นระดับเขต จากคณะกรรมการประกวด ศจช.ระดับเขต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น

ภาพนิ่ง12

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง11

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ร่วมเตรียมพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่ฯ บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ภาพนิ่ง10

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง12

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

ภาพนิ่ง11

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง7

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ร่วมจัดบูทแสดงสินค้าเกษตรและนิทรรศการ ในงานเกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี

ภาพนิ่ง10

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ภาพนิ่ง9

วันที่ 11 ส.ค. 60 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 2 จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง9

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 3

ภาพนิ่ง6

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทำดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ภาพนิ่ง8

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ประชุมตามโครงการพัฒนางานตามภารกิจของส่วนราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558

ภาพนิ่ง7

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 3

ภาพนิ่ง4

วันที่ 8 ส.ค.2560 ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง8

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สัมมนาเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตพืชตระกูลถั่วกับผู้รับซื้อผลผลิต

ภาพนิ่ง6

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 3

ภาพนิ่ง5

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถ่ายทำวิดิทัศน์ เตรียมนำเสนอข้อมูลการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ทำสวน ในระดับเขต

ภาพนิ่ง8

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 การจัดทำประมาณการ เศรษฐกิจจังหวัดเลย ประจำปี 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ภาพนิ่ง7

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ติดตามการดำเนินงาน 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาพนิ่ง5

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค.60 ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านศีล 5

ภาพนิ่ง6

วันศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 ติดตามเงินบริจาคสาธารณะประโยชน์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศาลาเรียนรู้ของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง5

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก”

ภาพนิ่ง4

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง4

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 วางแผนเตรียมการเป็นเจ้าภาพงาน ysf สัญจรระดับเขต และแนวทางการพัฒนาเครือข่าย ysf เลย

ภาพนิ่ง3

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตร

ภาพนิ่ง6

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาพนิ่ง3

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง5

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑

ภาพนิ่ง2

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง4

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ออกติดตามนิเทศงานโครงการ 9101 และโครงการ ศพก.

ภาพนิ่ง3

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ภาพนิ่ง2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 การประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ปี 2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2560 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

ภาพนิ่ง3

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์/สามเณร จำนวน 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภาพนิ่ง3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภาพนิ่ง2

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประชุมวางแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560

ภาพนิ่ง8

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน” ปี 2560

ภาพนิ่ง3

24 กรกฎาคม 2560 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพนิ่ง21

วันที่ 21 และ 24 กค 2560 ออกประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม

ภาพนิ่ง20

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ออกพื้นที่เป็นกรรมการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซำทอง ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง19

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ออกพื้นที่เป็นกรรมการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนป่าซาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง18

วันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2560 การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง17

วันที่ 21 ก.ค.60 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 8

ภาพนิ่ง7

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ ตามโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง ปี 2560

ภาพนิ่ง17

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพ

ภาพนิ่ง16

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 บรรยายหัวข้อ “การเกษตรจังหวัดแข่งกับใคร แข่งอย่างไร” ที่ ภป.จังหวัดเลยผู้ฟังเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชน ๕๐ ราย

ภาพนิ่ง17

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กรรมการประกวดคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง16

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประกวดคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง16

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง15

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต และคณะกรรมการเครือข่ายศพก. ระดับเขต เครือข่าย 12 จังหวัด

ภาพนิ่ง15

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ชี้แจงและตอบข้อซักถามและฝึกปฎิบัติการทำบัญชีและหลักฐานโครงการ ให้กับตัวแทนกรรมการด้านบัญชีของเกษตรกรทั้ง 17 ชุมชน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในกลุ่มอาสาสมัครและเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ภาพนิ่ง13

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจังหวัดเลย ในงานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2560

ภาพนิ่ง12

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง13

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเรื่องการตลาดและการเชื่อมโยงตลาด

ภาพนิ่ง15

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

ภาพนิ่ง14

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง11

วันที่ 13 ก.ค. 60 ต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560

ภาพนิ่ง11

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง12

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดีและเหมาะสม และการบริหารจัดการเรื่องการตลาดการเชื่อมโยงตลาด

ภาพนิ่ง10

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯระดับชุมชน กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง13

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมพิจารณาเงินกู้ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร

ภาพนิ่ง9

วันที่ 7 ก.ค.60 ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ 9101 กับคณะกรรมการฯ อำเภอ นาแห้ว

ภาพนิ่ง8

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ video conference การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

ภาพนิ่ง11

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรมเกษตรกรทักษะการจัดสวนไม้ดอก – ไม้ประดับ โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง ปี 2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ติดตามงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง8

วันที่ 1-5 ก.ค. 2560 เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2560

ภาพนิ่ง7

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว เรื่องการบริการจัดการด้านการตลาด และเชื่อมโยงตลาด

ภาพนิ่ง6

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรมเกษตรกรทักษะการจัดสวนไม้ดอก – ไม้ประดับ โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง ปี 2560

ภาพนิ่ง6

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 การประชุมผู้นำหมู่บ้านและ อกม. โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง5

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ต.ปากชม อ.ปากชม เรื่องการบริการจัดการด้านการตลาด และเชื่อมโยงตลาด

ภาพนิ่ง3

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อบรมเกษตรกรทักษะการจัดสวนไม้ดอก – ไม้ประดับ โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง ปี 2560

ภาพนิ่ง7

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาพนิ่ง4

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาพนิ่ง8

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมเกษตรกรทักษะการจัดสวนไม้ดอก – ไม้ประดับ โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง ปี 2560

ภาพนิ่ง3

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง7

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประชุมชี้แจงข้อราชการ การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง6

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ประชุมติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

ภาพนิ่ง5

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

วันที 27 -31 มิ.ย. 2560 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอสินค้าเกษตรของเครือข่าย ysf เลย และทางสสข. 4 จ.ขอนแก่น

ภาพนิ่ง4

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตามนิเทศงานโครงการ

ภาพนิ่ง4

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการฟาร์มตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร International

ภาพนิ่ง3

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ประชุมติดตามภารกิจตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำสัปดาห์เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของเจ้าหน้าที่

ภาพนิ่ง2

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 อบรมการจัดการฟาร์มตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภาษาอังกฤษ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงาน โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการชัยพัฒนา ณ ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ภาพนิ่ง33

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงานที่ไร่สุขพ่วง ของนายอภิวรรษ สุขพ่วง Young Smart Farmer ต้นแบบ จ.ราชบุรี ในการทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพนิ่ง19

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตามนิเทศงานโครงการ

ภาพนิ่ง11

23 มิ.ย. 60 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี 2560

ภาพนิ่ง32

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตามนิเทศงานโครงการ

ภาพนิ่ง31

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี

ภาพนิ่ง18

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตามนิเทศงานโครงการ อ.เอราวัณ

ภาพนิ่ง10

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ร่วมเป็นวิทยาการพี่เลี้ยง เพื่อฝึกอบรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง30

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ติดตามนิเทศงานโครงการ ได้แก่ ศพก. ศดปช. ศจช. แปลงใหญ่ แผนพัฒนาการเกษตร ทะเบียนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณและโครงการต่างๆ

ภาพนิ่ง29

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 อบรมหลักสูตรการจัดการฟาร์มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพนิ่ง29

วันที่ 19 -21 มิ.ย.60 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง17

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตามนิเทศงานโครงการ อ.ภูหลวง

ภาพนิ่ง9

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง28

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 อบรม การจัดการฟาร์มตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคภาษาอังกฤษ จากอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพนิ่ง16

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ติดตามนิเทศงานโครงการ อำเภอวังสะพุง

ภาพนิ่ง8

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง7

วันที่20 มิถุนายน 2560 จัดเตรียมสถานที่การจัดงานพิธีส่งตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

ภาพนิ่ง27

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อบรมหลักสูตรการจัดการฟาร์มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาค international

ภาพนิ่ง15

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 มประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง14

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง26

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธภาพการผลิต นายสุธรรม จันทร์อ่อน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาพนิ่ง25

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงานการผลิตถ่านไม้ไบโอชา และการดูแลจัดการแปลงมัลเบอรี่ (หม่อน)

ภาพนิ่ง24

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ภาพนิ่ง28

วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 60 งานโครงการปลูกไม้เพื่อน้องลิง ณ วัดถ้ำผาหมากฮ้อ

ภาพนิ่ง23

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงาน การผลิต โคพันธุ์กำแพงแสน ณ ศูนย์สาธิตและผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)

ภาพนิ่ง22

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 อบรมการจัดการฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไปพัฒนางานเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ภาพนิ่ง26

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.วังสะพุง

ภาพนิ่ง21

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเลย ปี 2560

ภาพนิ่ง18

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง24

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.นาแห้ว

ภาพนิ่ง13

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว กาศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ภาพนิ่ง20

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 อบรมการจัดการฟาร์มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาค International

ภาพนิ่ง19

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 การอบรมการจัดการฟาร์มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร International

ภาพนิ่ง17

วันที่ ๑๔. มิถุนายน. ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเปิดอบรมและถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับทีมวิทยากร (ครู ก )

ภาพนิ่ง22

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จัดสถานที่สำหรับการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

ภาพนิ่ง21

วันที่ 14 มิ.ย 60 ร่วมประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่ 2/2560

ภาพนิ่ง16

วันที่ ๑๓ มิถุนายน. ๒๕๖๐ ประชุมสรุปผลการเตรียมการเตรียมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองปี ๒๕๖๐

ภาพนิ่ง19

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.เมืองเลย

ภาพนิ่ง12

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพนิ่ง11

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สัมมนาประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ภาพนิ่ง10

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประชุม weekly meeting

ภาพนิ่ง9

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 ประชุมชี้แจงเรื่องได้รับงบประมาณมาสนับสนุนเครือข่าย ysf เขต 4 ขอนแก่น

ภาพนิ่ง13

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อบรมรับความรู้จากเจ้าหน้าที่ ธกส. เรื่องโครงการสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการประชุมสัญจรเครือข่าย ysf ระดับเขต

ภาพนิ่ง15

วันที่ ๙. มิถุนายน. ๒๕๖๐ พิธีเปิดอบรมและถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับทีมวิทยากร (ครู ก )

ภาพนิ่ง11

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ประชุมสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต ครั้งที่ 7

ภาพนิ่ง10

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 จัดแสดงสินค้าเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ในงานประชุมสัญจรเครือข่าย ysf ระดับเขต

ภาพนิ่ง18

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ อบรมเกษตรกรการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง16

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.เชียงคาน

บริหาร

วันที่ 9 มิ.ย.60 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลฯ

ภาพนิ่ง9

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 จัดแสดง จำหน่ายผลผลิตเกษตร ในงานการประชุมเครือข่าย ysf สัญจร ระดับเขต ครั้งที่ 7

ภาพนิ่ง8

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.หนองหิน

ภาพนิ่ง7

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ภาพนิ่ง13

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุม Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2560

ภาพนิ่ง11

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.ภูหลวง

ภาพนิ่ง8

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภาพนิ่ง9

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.ภูกระดึง

ภาพนิ่ง6

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประชุม การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย)

ภาพนิ่ง7

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.ภูเรือ

ภาพนิ่ง5

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง7

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.ครั้งที่ 4/2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

ภาพนิ่ง6

วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด งาน Miracle of Agro-Tour & Community Products

ภาพนิ่ง6

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 งานแถลงข่าว สุด สุด ไปเลย by ประชารัฐ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตกแต่งสถานที่ เวที และต้อนรับกลุ่มเกษตรกร ในการเตรียมจัดแถลงข่าว งาน สุด สุดไปเลย by ประชารัฐ

ภาพนิ่ง4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ศจช.บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว และศจช.บ้านนาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย

ภาพนิ่ง3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 Miracle of Agro-Tour & Community Products งานแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า/บริการ วิสาหกิจชุมชนแลการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภาพนิ่ง4

วันที่ 29 พ.ค.60 ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์

ภาพนิ่ง2

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ศจช.ตำบลท่าลี่ อ.ท่าลี่ และศจช.บ้านบวมหก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สัมมนาเครือข่าย ysf ระดับเขต

ภาพนิ่ง2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

ภาพนิ่ง2

26 พ.ค. 2560 ประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ศจช.บ้านห้วยพิชัย ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม

ภาพนิ่ง11

25 พ.ค. 2560 ประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ศจช.บ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์

ภาพนิ่ง10

25 พฤษภคม 2560 ออกตรวจสอบแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบน้ำของกลุ่มเกษตรกร

ภาพนิ่ง20

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นำเสนอนิทรรศการผลงานเด่นและแสดงสินค้าทางการเกษตร

ภาพนิ่ง19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.เอราวัณ

ภาพนิ่ง3

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ประชุม Web Conference ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 ชั้น 2 เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญฯ ครั้งที่ 7/2560

ภาพนิ่ง9

24 พ.ค. 2560 ประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ศจช.บ้านหนองอีเปี้ย ต.โนนปอแดง

ภาพนิ่ง19

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อบรมแปรรูปขั้นพื้นฐาน (แปลงใหญ่)ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านน้ำสวย.

ภาพนิ่ง18

วันที่ ๒๔. พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเลย.ณโรงแรมใบบุญเพลสแกรนด์.

ภาพนิ่ง17

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ประชุม เรื่องการจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี “

ภาพนิ่ง16

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 งานสัมมนาเครือข่าย ysf ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาพนิ่ง17

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.ปากชม

ภาพนิ่ง8

23 พ.ค. 60 เข้าร่วมการเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต

ภาพนิ่ง7

23 พ.ค. 2560 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ระดับจังหวัด

ภาพนิ่ง16

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

22 พ.ค.2560 สัมภาษณ์สมาชิกศจช. เพื่อประเมินศักยภาพและคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ภาพนิ่ง15

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ภาพนิ่ง15

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ร่วมสัมนาเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2560

Full page photo

ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

ภาพนิ่ง5

17-18 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงานด้านการผลิต การตกแต่ง การจัดการกลุ่ม การจัดตั้งกองทุน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเชื่อมโยงการตลาดไม้ดอก-ไม้ประดับ

ภาพนิ่ง15

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.ด่านซ้าย

ภาพนิ่ง14

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประชุมรับฟังผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference

ภาพนิ่ง14

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2560

ภาพนิ่ง13

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3

ภาพนิ่ง13

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง13

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ต.น้ำหมาน

ภาพนิ่ง11

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.ผาขาว

ภาพนิ่ง12

วันที่ 16 พ.ค. 2560 นิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2560

ภาพนิ่ง10

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

ภาพนิ่ง11

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารในการบริหารจัดการแม่น้ำเลย

ภาพนิ่ง4

13-14 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE)

ภาพนิ่ง12

วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดอบรมการถ่ายทอดความรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ภาพนิ่ง9

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ร่วมงานฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนา ภาคอีสาน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

8-9 พฤษภาคม 2560 ติดตามสถานการณ์การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน ปี 2560

ภาพนิ่ง11

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ครั่งที่ 5/2560

ภาพนิ่ง10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง8

8 พฤษภาคม 2560 อบรมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องเกษตรที่ดีเหมาะสมสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (GAP)

ภาพนิ่ง9

วันที่ 5 พค 2560 อบรมอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

ภาพนิ่ง8

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อบรมการตรวจประเมินสถานที่ผลิต เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP / Primary GMP /ฮาลาล

ภาพนิ่ง7

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ร่วมงานเสวนา หัวข้อ”สร้างการรับรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0″

ภาพนิ่ง7

4 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมประชุมแนวทางบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ครั้งที่ 2/2560

ภาพนิ่ง6

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลยครั้งที่2/2560

ภาพนิ่ง9

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง8

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รับการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 12

ภาพนิ่ง4

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายยังร้าน Ysf Shop

ภาพนิ่ง7

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 28 เมษายน 2560 ศึกษาดูงานระบบการผลิตการแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง และการบริหารการจัดการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดมันสำปะหลัง

ภาพนิ่ง6

วันที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 28 เมษายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 เมษายน 2560 ออกตรวจสอบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ำมันที่บ้านสะพานยาว ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง

ภาพนิ่ง3

วันที่ 27 เมษายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 เมษายน 2560 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง4

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวทีอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง

ภาพนิ่ง4

วันที่ 27 เมษายน 2560 สรุปงานจากการถ่ายทำวีดีทัศน์ในโครงการเรียนรู้โดยการศึกษารูปแบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560

ภาพนิ่ง3

24-26 เมษายน 2560 อบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร

ภาพนิ่ง3

วันที่ 26 เมษายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีทัศน์ในโครงการเรียนรู้โดยการศึกษารูปแบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560

ภาพนิ่ง2

26 เมษายน 2560 เข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวทีอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง เรื่องการพัฒนาการบริหารการจัดการตลาด/เชื่อมโยงตลาดมันสำปะหลัง

ภาพนิ่ง6

วันที่ 25 เมษายน 2560 ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพนิ่ง24

วันที่ 25 เมษายน 2560 โครงการเรียนรู้โดยการศึกษารูปแบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2560

ภาพนิ่ง25

วันที่ 24 เมษายน 2560 ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง24

วันที่ 24 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศงานและออกติดตามเกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพนิ่ง11

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวทีอบรมเกษตรกรการพัฒนาการบริหารการจัดการตลาด/เชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่มันสำปะหลัง

ภาพนิ่ง10

วันที่ 24 เม.ย. 60 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3

ภาพนิ่ง23

วันที่ 21 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตรและติดตามแปลงเกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน

ภาพนิ่ง22

วันที่ 21 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศงาน

ภาพนิ่ง21

วันที่ 21 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง20

วันที่ 21 เมษายน 2560 พบปะ 5 ประสาน สืบสาน​เกษตร​ทฤษฎีใหม่​ ถวายในหลวง​ อำเภอเชียงคาน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 21 เมษายน 2560 ตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอกภัย

ภาพนิ่ง23

วันที่ 21 เมษายน 2560 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง5

วันที่ 20 เม.ย.60 รับฟัง VDO Conference ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี 2560

ภาพนิ่ง19

20 เมษายน 2560 คณะทำงาน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง18

วันที่ 20 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตรและติดตามแปลงเกษตรกร

ภาพนิ่ง17

วันที่ 20 เมษายน 2560 ติตามนิเทศงานโครงการ ศพก. ,เกษตรทฤษฎีใหม่,แปลงใหญ่,Smart Farmer ,การเบิกจ่ายงบประมาณ และโครงการที่สำคัญๆ

ภาพนิ่ง16

วันที่ 20 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง

ภาพนิ่ง22

วันที่ 20 เมษายน 2560 บูรณาการปรับแผนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning by agri-map) ในพื้นที่จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง21

วันที่ 20 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศงานเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภาพนิ่ง15

วันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลยครั้งที่ 1/2560

ภาพนิ่ง14

วันที่ 19 เมษายน 2560 ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

ภาพนิ่ง13

วันที่ 19 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศงานโครงการด้านการเกษตรที่สำคัญ

ภาพนิ่ง20

วันที่ 19 เมษายน 2560 ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง19

วันที่ 19 เมษายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

วันที่ 18 เมษายน 60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2560

ภาพนิ่ง18

วันที่ 18 เมษายน 2560 ประชุมปรึกษาหารือและติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง17

วันที่ 18 เมษายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 17 เมษายน 2560 ให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนในช่วงวันหยุดสงกรานต์

ภาพนิ่ง8

วันที่ 16 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย(ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

ภาพนิ่ง3

15 เมษายน2560 ศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง16

วันที่ 14 เมษายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย(ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

ภาพนิ่ง11

วันที่ 13 เมษายน 2560 ให้กำลังใจและอุดหนุนผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ของ Young Smart Farmer

ภาพนิ่ง15

วันที่ 13 เมษายน 2560 ให้บริการนักท่องเที่ยว และประชานชนในช่วงวันหยุดสงกรานต์

ภาพนิ่ง14

วันที่ 12 เมษายน 2560 เปิดศูนย์บริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย(ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน

ภาพนิ่ง13

วันที่ 12 เมษายน 2560 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ภาพนิ่ง12

วันที่ 12 เมษายน 2560 สัมมนาเชิงปฎิบัติการระดับอำเภอ (DW) “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2560″

ภาพนิ่ง11

วันที่ 12 เมษายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 11 เมษายน 2560 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง7

วันที่ 11 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง10

วันที่ 11 เมษายน 2560 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง9

วันที่ 11 เมษายน 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 10 เมษายน 2560 การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

ภาพนิ่ง8

วันที่ 9 เมษายน 2560 งานเทศกาลกินผักหวานแห่พระขึ้นเขา นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ

ภาพนิ่ง6

วันที่ 6 เมษายน 2560 พิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ภาพนิ่ง8

วันที่ 3 – 6 เมษายน 2560 ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร

ภาพนิ่ง2

วันที่ 5 เมษายน 2560 วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

ภาพนิ่ง7

วันที่ 4 -5 เมษายน 2560

ภาพนิ่ง6

วันที่ 4 เม.ย.60 ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวาย/มอบและเปิดป้ายมณทปครอบรอยพระพุทธบาท

ภาพนิ่ง5

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ภาพนิ่ง7

วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี ๒๕๖๐

ภาพนิ่ง4

วันที่ 3 เมษายน 2560 สังเกตุการณ์ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเลย กลุ่ม 4

ภาพนิ่ง3

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 โครงการ “เมืองเลยเมืองนักอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย”

ภาพนิ่ง2

วันที่ 1 เมษายน 2560 งานแข่งขันและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาไทเลย

ภาพนิ่ง5

1 เมษายน 2560 การประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย แนวทางการดำเนินงานพัฒนา ช่วยเหลือเกื้อกูล เชื่อมโยงเครือข่ายกัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 1 เมษายน 2560 ประชุมสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต

ภาพนิ่ง3

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประชุมสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาพนิ่ง2

วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำหน่ายสินค้าที่ตลาดเกษตรกร

ภาพนิ่ง6

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ภาพนิ่ง4

วันที่ 30 มีนาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ในการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์บริการประชาชนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

ภาพนิ่ง2

วันที่ 29 มีนาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง16

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)ปี ๒๕๖๐

ภาพนิ่ง16

วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ฝึกอบรมโครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560

ภาพนิ่ง15

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และแสดงความเคารพสถาบันพระมหากษัติย์

ภาพนิ่ง36

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพนิ่ง15

วันที่ 27 มีนาคม 2560 การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง6

24-27 มีนาคม 2560 ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร”

ภาพนิ่ง35

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ติดตั้ง ระบบ Vedeo Conference

ภาพนิ่ง34

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง33

วันที่ 25 มีนาคม 2560 สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำวิดิทัศน์ สัมภาษณ์ เพื่ออกอากาศใน สกูปข่าวพิเศษก่อนข่าวเวลา 18.00 น.

ภาพนิ่ง14

วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 ฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ทักษะแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

ภาพนิ่ง5

วันที่ 24 มี.ค.59 ปล่อยแมลงช้างปีกใสควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังในเขต ต.กกดู่ ต.นาแขม อ.เมืองเลย

ภาพนิ่ง4

วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่

ภาพนิ่ง32

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต

ภาพนิ่ง31

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เตรียมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว. อำเภอเชียงคาน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 23 มี.ค.60 คณะกรรมการ sc จังหวัดเลยติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยโครงการ ศพก./แปลงใหญ่มันสำปะหลัง/เกษตรทฤษฏีใหม่ ลงพื้นที่อำเภอเอราวัณ

ภาพนิ่ง13

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ภาพนิ่ง3

วันที่ 23 มีนาคม 2560 งานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ภาพนิ่ง30

วันที่ 23 มีนาคม 2560 โครงการตลาด Yung Smart Farmer บริเวณร้าน Ysf Shop

ภาพนิ่ง29

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เยี่ยมเยียน พบปะ ให้กำลังใจในการเตรียมให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ของสื่อมวลชน ช่อง 11

ภาพนิ่ง12

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง11

วันที่ 22 มี.ค.60 คณะ sc จังหวัดเลย ลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย โครงการ ศพก./แปลงใหญ่/เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อำเภอ วังสะพุง

ภาพนิ่ง2

วันที่ 22 มีนาคม 2560 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ภาพนิ่ง10

วันที่ 21 มี.ค.60 คณะ SC ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยโครงการ ศพก. แปลงใหญ่ และเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่อำเภอภูเรือ

ภาพนิ่ง28

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ” 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ” ครั้งที่ 1/2560

ภาพนิ่ง13

วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2560 ฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล ในงานส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง9

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 จัดเตรียมสถานที่ รอรับกลุ่มเกษตรกรที่นำสินค้ามาขาย ในตลาดเกษตรกร บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

ภาพนิ่ง8

16 มีนาคม 2560 กรมประชาสัมพันธ์(NBT) ทำข่าว ณ ศพก.อำเภอผาขาว ในประเด็น เศรษฐกิจพอเพียงและศพก.

ภาพนิ่ง12

วันที่ 13 – 16 มีนาคม 2560 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบสื่อวีดีทัศน์เพื่อนำมาถ่านทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station)

ภาพนิ่ง11

วันที่ 16 มี.ค.60 ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ

ภาพนิ่ง27

วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ภาพนิ่ง26

วันที่ 15 มีนาคม 2560 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 9

ภาพนิ่ง25

วันที่ 14 มีนาคม 2560 อบรมในหัวข้อวิชา ระบบธุรกิจเกษตร

ภาพนิ่ง24

วันที่ 13 มีนาคม 2560 จบหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 9

ภาพนิ่ง23

วันที่ 13 มีนาคม 2560 อบรมวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพนิ่ง22

วันที่ 13 มีนาคม 2560 มันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ ส่งจำหน่าย ณ โรงคัดตัดแต่งบรรจุสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภา) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ภาพนิ่ง7

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โครงการตลาดเกษตรกร ทุกวันศุกร์

ภาพนิ่ง5

วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลสำหับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ภาพนิ่ง4

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10

ภาพนิ่ง21

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงาน วิถีชีวิตระบบเกษตรของหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อป้อง

ภาพนิ่ง6

วันที่ 9 มีนาคม 2560 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ปี 2560

ภาพนิ่ง3

วันที่ 9 มีนาคม 2560 พิธีส่งมอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและถั่วมะแฮะ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เยี่ยมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.นาแห้ว

ภาพนิ่ง20

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนายูนนาน

ภาพนิ่ง19

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปถั่วดาวอินคา

ภาพนิ่ง17

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตหมอน ที่นอน ตุ๊กตายางพาราแบบเติมโอโซน

ภาพนิ่ง16

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงาน เส้นทางป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน และศึกษาวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ

ภาพนิ่ง18

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุม web conference

ภาพนิ่ง10

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาไทเลย ฮักเลย สามัคคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ภาพนิ่ง9

วันที่ 7 มีนาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง15

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงาน แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ สวนสมุนไพร พันธุ์กล้วยไม้ ต่างๆ

ภาพนิ่ง4

วันที่ 6 มี.ค. 60 ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ประกอบด้วย ศพก. แปลงใหญ่ เกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่อำเภอภูหลวง

ภาพนิ่ง8

วันที่ 6 มีนาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 6 มีนาคม 2560 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทย ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ภาพนิ่ง13

วันที่ 5 มีนาคม 2560 อบรมในวิชาการบริหารความคิดอย่างเป็นระบบ

ภาพนิ่ง12

วันที่ 4 มีนาคม 2560 อบรมวิชานักบริหารกับการประชาสัมพันธ์

ภาพนิ่ง3

วันที่ 3 มี.ค. 60 ติดตามการดำเนินงานและประเมิน ศพก. / เกษตรทฤษฏีใหม่และชี้แจงแนวทางการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่อำเภอหนองหิน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 3 มีนาคม 2560 งานตลาดเกษตรกร ตามสโลแกน เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย สินค้าเกษตรคุณภาพ

ภาพนิ่ง11

วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 อบรมในหัวข้อประสบการณ์การเป็นผู้นำ /กฎหมายที่ควรรู้ในการปฎิบัติราชการ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 2 มีนาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 2 มีนาคม 2560 การอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 9

ภาพนิ่ง6

วันที่ 1 มีนาคม 2560 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไทเลย ฮักเลยสามัคคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

ภาพนิ่ง9

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ฝึกปฎิบัติบทบาทสมมุตินำเสนอในหัวข้อการ เจรจาต่อรองระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ภาพนิ่ง8

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นำเสนอหัวข้อ สาเหตุของความขัดแย้ง ใน วิชาเทคนิคการตัดสินใจแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ภาพนิ่ง7

วันที่ 1 มีนาคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สัมมนาเชิงปฎิบัติการ สร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนระดับเขตและจังหวัดเวที ๒

ภาพนิ่ง3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมผู้บริหารระดับสูงสัญจร ครั้งที่ 2/2560 ถ่ายทอดสดผ่านระบบ video conference

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมทำข้อตกลงรายละเอียดการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานตามคำรับรองราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง5

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมวิชาดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักบริหารส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง4

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ฝึกการพูด เล่าเรื่องบนเวที โดยมีคำกลอนหรือคำคมกล่าวปิดท้าย ในวิชาการพัฒนาบุคลิกและการพูดในที่สาธารณะ

ภาพนิ่ง3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เข้ารับฟังการบรรยายและฝึกปฎิบัติในวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 เชิญวิทยากรขึ้นบรรยายและสรุปบทเรียน หน้าชั้นเรียน

ภาพนิ่ง29

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เตรียมใช้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน ในกาอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 9

ภาพนิ่ง22

วันที่ 24 กพ.60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) เรื่องเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2560

ภาพนิ่ง21

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมสัมมนา ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561-2564 (รอบปี 2562) สู่ไทยแลนด์ 4.0

ภาพนิ่ง28

23 ก.พ.60 เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าร่วมงาน”5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง”

ภาพนิ่ง20

วันที่ 23 ก.พ.60 ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ปี 60

ภาพนิ่ง27

วันที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านราชวิถี. ตำบลภูกระดึง. อำเภอภูกระดึง

ภาพนิ่ง26

วันที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด. ตำบลเขาแก้ว. อำเภอเชียงคาน

ภาพนิ่ง20

22 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง25

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 การอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 9

ภาพนิ่ง19

วันที่ 21 ก.พ.60 ออกติดตามประเมินผล ศพก. อำเภอภูกระดึง

ภาพนิ่ง18

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมเพื่อรับการประเมินประกวดแปลงใหญ่ต้นแบบ ของ อ.เชียงคาน

ภาพนิ่ง17

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ผ่านระบบ video conference

ภาพนิ่ง19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สถานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ผ่านการถ่ายทอดสดระบบ video conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง18

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภาพนิ่ง24

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดไร่ม่วงร่วมใจ ตำบลน้ำหมาน. อำเภอ เมืองเลย

ภาพนิ่ง21

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรม หลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 9

ภาพนิ่ง15

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพนิ่ง17

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง11

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมประชุมสรุปผลการทดสอบเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าและแมลงหวี่ขาวในคริสต์มาสต์

ภาพนิ่ง10

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชตระกูลถั่ว จ.พิษณุโลก

ภาพนิ่ง23

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดแสงภา. ตำบลแสงภาอำเภอนาแห้ว

ภาพนิ่ง22

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ออกประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง. อำเภออำเภอนาด้วง

ภาพนิ่ง16

วันที่ 17 ก.พ.60 คณะ sc ตรวจเยี่ยม ศพก , อ. เมือง แปลงใหญ่สับปะรดไร่ม่วง และแปลงทฤษฎีใหม่

ภาพนิ่ง16

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง9

วันที่ 15-16 ก.พ.60 ฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ใช้เคมีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ฝึกปฏิบัติการอบดินฆ่าเชื้อ)

ภาพนิ่ง8

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 เรื่อง การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ (บิวเวอเรีย) พร้อมฝึกปฏิบัติ อ.ด่านซ้าย

ภาพนิ่ง14

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมงานแถลงข่าวจังหวัดเลยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง

ภาพนิ่ง13

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุม เพื่อรับฟัง การตรวจเอกสารและผลการให้คะแนนการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ข้าว ของอำเภอเชียงคาน

ภาพนิ่ง12

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงเตรียมความพร้อม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2560 (มันสำปะหลัง)

ภาพนิ่ง11

วันที่ 16. กุมภาพันธ์ 2560 จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

ภาพนิ่ง15

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง7

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 เรื่อง การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ (บิวเวอเรีย) พร้อมฝึกปฏิบัติ

ภาพนิ่ง10

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามและประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอเชียงคานและติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพนิ่ง14

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรมโครงการข้าราชการรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เพื่อพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ปี 2560

ภาพนิ่ง13

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพนิ่ง6

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 2

ภาพนิ่ง9

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนในการจัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ อำเภอปากชม

ภาพนิ่ง8

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร

ภาพนิ่ง7

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามและประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอปากชม

ภาพนิ่ง12

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 3 ณ บ้านโนนสว่าง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน

ภาพนิ่ง20

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

ภาพนิ่ง19

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบรมประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนครั้งที่ ๒

ภาพนิ่ง6

วันที่ 10 ก.พ.60 ฝึกอบรม ทบทวนการจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.

ภาพนิ่ง11

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ออกตรวจสอบความเสียหายจากการระบาดของศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่ ต.หาดทรายขาว และ ต.ปากตม อ.เชียงคาน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพนิ่ง18

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการประกสดผลผลิตทางเกษตรทั้ง 7 ประเภท

ภาพนิ่ง10

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ทุกวันพุธ

ภาพนิ่ง17

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ web conference

ภาพนิ่ง15

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านนายางเหนือ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง

ภาพนิ่ง14

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ออกติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านนายางเหนือ

ภาพนิ่ง13

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เยี่ยมไร่นาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ภาพนิ่ง12

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเรื่องการพัฒนาเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer

ภาพนิ่ง9

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง16

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ร่วมเป็นกรรมการประกวดอาหารพื้นบ้านไทเลย

ภาพนิ่ง11

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

ภาพนิ่ง8

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง10

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนงานเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง7

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพนิ่ง9

วันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมนำเสนอผลงานของ Young Smsrt Farmer จ.เลย ในงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2560

ภาพนิ่ง8

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมการขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร (จำนวนความพร้อม) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ผ่านระบบ video conference

ภาพนิ่ง6

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง7

วันที่ 2 ก.พ. 2560 เตรียมงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวัตกรรมเกษตรกรรุ่นกรใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพนิ่ง6

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ชุมนุมตลาดนัดนวัตกรรมและวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยากรการฝึกอบรม ทบทวนหมู่บ้านอพป.บ้านโคดหนองแห้ว

ภาพนิ่ง5

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2560

ภาพนิ่ง4

วันที่ 31 มกราคม 2560 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2560

ภาพนิ่ง3

วันที่ 31 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 30 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

วันที่ 30 มกราคม 2560 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2564

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 ม.ค.60 ฝึกอบรมตามโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่(อ้อยโรงงาน)ร่วมกับสนง.เกษตร อ.ภูหลวง

ภาพนิ่ง4

วันที่ 27 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

วันที่ 27 มกราคม 2560 ประชุมการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับเกษตรอำเภอทั้ง 14 อำเภอ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 มกราคม 2560 สัมมนาขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command ) ของจังหวัดเลย ครั้งที่1/2560

ภาพนิ่ง28

26 มกราคม 2560 ออกติดตามนิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานโครงการฯที่สำคัญ

ภาพนิ่ง15

26 มกราคม 2560 ออกติดตามนิเทศงานโครงการฯต่างๆและตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืชของเกษตรกรอำเภอผาขาว

ภาพนิ่ง32

26 มกราคม 2560 นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง31

26 ม.ค. 2560 ออกติดตามนิเทศงานครั้งที่2/2560

ภาพนิ่ง27

25 มกราคม 2560 ออกติดตามนิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานโครงการฯที่สำคัญ

ภาพนิ่ง26

25 มกราคม 2560 ติดตามนิเทศงานโครงการด้านการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง

ภาพนิ่ง25

25 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง14

25 มกราคม 2560 ออกติดตามนิเทศงานโครงการฯต่างๆและตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพืชเกษตรกร อำเภอหนองหิน

ภาพนิ่ง30

25 มกราคม 2560 นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้วตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง25

20 มกราคม 2560 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพนิ่ง24

24 มกราคม 2560 ออกติดตามนิเทศงานโครงการของอำเภอวังสะพุง

ภาพนิ่ง13

24 มกราคม 2560 ออกติดตามนิเทศงานโครงการฯอำเภอภูกระดึง

ภาพนิ่ง29

24 มกราคม 2560 นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้ายตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง28

24 มกราคม 2560 นิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตรและงานโครงการฯที่สำคัญ

ภาพนิ่ง12

วันที่ 21-24 มกราคม 2560 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตและการบริหารจัดการไม้ดอกไม้ประดับแบบแปลงใหญ่”

ภาพนิ่ง12

23 มกราคม 2560 ฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้าน อพป. ปี 60

ภาพนิ่ง27

23 มกราคม 2560 ประชุมภารกิจตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง26

23 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง6

22 มกราคม 2560 ออกข่าวประชาสัมพันธ์รายการ “เมืองเลยน่าอยู่” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง23

22 มกราคม ๒๕๖๐ ร่วมศึกษาดูงานและนำเกษตรกรไปร่วมงานประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพนิ่ง21

๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้รอบภูหอ ต่อปลูกป่าน้ำเลย” ณ วัดโนนสว่าง อำเภอ ภูหลวง

ภาพนิ่ง22

20 มกราคม ๒๕๖๐ ร่วมงานประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพนิ่ง20

20 ม.ค.2560 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน)

ภาพนิ่ง11

20 มกราคม 2560 การจัดการพืชเสริมรายได้ยาง พาราในเขตพื้นที่ อำเภอนาด้วง

ภาพนิ่ง24

20 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง7

19 ม.ค. 60 อบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ (ไม้ดอก ไม้ประดับ)

ภาพนิ่ง10

19 มกราคม 2560 จัดคลินิกเกษตรฯ อ.หนองหิน

ภาพนิ่ง23

19 มกราคม 2560 สภากาแฟ

ภาพนิ่ง9

18 มกราคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ภาพนิ่ง22

18 มกราคม 2560 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพนิ่ง21

18 มกราคม 2560 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช 2559

ภาพนิ่ง20

17 มกราคม 2560 การอบรม หลักสูตรการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ,geofarmer ,gisagro รุ่นที่ 2

ภาพนิ่ง19

17 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง19

16 มกราคม 2560 ประชุมสำนักงานเพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ

ภาพนิ่ง18

16 มกราคม 2560 การอบรม หลักสูตรการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ,geofarmer ,gisagro

ภาพนิ่ง6

13 ม.ค.60 ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ตามโครงการทฤษฎีใหม่ อำเภอวังสะพุง

ภาพนิ่ง5

13 ม.ค. 60 การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)

ภาพนิ่ง4

13 มกราคม 2560 เวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ภาพนิ่ง18

13 ม.ค. 60 พิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผาขาว อ.ผาขาว

ภาพนิ่ง17

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกรอำเภอภูกระดึงจำนวน ๒๑๔ ราย

ภาพนิ่ง8

11- 13 มกราคม 2560 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนดำเนินส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพนิ่ง17

13 มกราคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agrimap online)

ภาพนิ่ง3

12 ม.ค 60 ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพนิ่ง16

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 4

ภาพนิ่ง15

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกรอำเภอท่าลี่จำนวน ๗๘ ราย

ภาพนิ่ง7

12 มกราคม 2560 กิจกรรมการประกวด ผู้ใหญ่บ้าน กำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

ภาพนิ่ง16

12 มกราคม 2560 อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2560 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง15

๑๒ มมกราคม 2560 ประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพนิ่ง2

11 ม.ค 60 ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพนิ่ง14

11 มกราคม 2560 ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกรอำเภอเอราวัณจำนวน 54 ราย

ภาพนิ่ง13

11 ม.ค.60 ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอนาด้วง

ภาพนิ่ง12

11 มกราคม 2560 ร่วมพิธี มอบถุงพระราชทานให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 คน

ภาพนิ่ง14

11 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

10 มกราคม 2559 ขอพรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560

ภาพนิ่ง6

10 มกราคม 2560 ประชุมสัมมนา การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านการเกษตร

ภาพนิ่ง13

10 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง11

9 มกราคม 2559 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ระดับพื้นที่

ภาพนิ่ง10

9 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง12

7 – 8 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโรงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั้งยืน

ภาพนิ่ง4

6 มกราคม 2560 ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพนิ่ง11

6 มกราคม 2560 ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

5 มกราคม 2560 อวยพรปีใหม่และขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560

ภาพนิ่ง10

5 มกราคม 2560 ประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต

ภาพนิ่ง9

5 มกราคม 2560 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง2

4 มกราคม 2560 อวยพรปีใหม่และรับพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560 จากนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง8

4 มกราคม 2560 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

วันที่ 1 มกราคม 2560 สัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๐

ภาพนิ่ง9

30 ธันวาคม 2559 ทำกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง7

30 ธันวาคม 2559 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2559

ภาพนิ่ง8

29. ธันวาคม 2559 จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาซ่าว

ภาพนิ่ง7

29 ธันวาคม 2559 ประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพนิ่ง5

29 ธ.ค.59 เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด

ภาพนิ่ง6

28 ธันวาคม 2559 อบรมเพิ่มทักษะเกษตรกรในการจัดทำแผนบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร

ภาพนิ่ง4

28 ธ.ค.59 ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2559

ภาพนิ่ง6

28 ธันวาคม 2559 ทำกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง5

26-27 ธันวาคม 2559 จัดอบรมการประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารการจัดการวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง5

27 ธันวาคม 2559 อบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2560

ภาพนิ่ง4

27 ธันวาคม 2559 ทำกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง4

26 ธันวาคม 2559 ร่วมประเมินศักยภาพผู้นำศูนย์เครือข่าย ด้านพืช เพื่อค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ

ภาพนิ่ง3

26 ธันวาคม 2559 ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ video conference

ภาพนิ่ง2

26 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน

ภาพนิ่ง3

25 ธันวาคม 2559 ติดตามจุดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงและผลผลิตเกษตรอื่นของเกษตรกร

ภาพนิ่ง3

24 ธันวาคม 2559 เยี่ยม ดูแลให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer และวิสาหกิจชุมชน ในการมาจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

ภาพนิ่ง2

24 ธันวาคม 2559 การตรวจเยิ่ยมงานจากท่านอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย

ภาพนิ่ง2

23 ธันวาคม 2559 ถ่ายทำรายการ ทายาทเกษตร ตามรอยพ่อ

ภาพนิ่ง10

23 ธ.ค.2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่น 4

ภาพนิ่ง17

23 ธันวาคม 2559 สัมมนาแนวทางการพัฒนาและเสนอผลงานด้านอารักขาพืช

ภาพนิ่ง36

23 ธันวาคม. 2559 ฝึกปฎิบัติทำกล้วยแก้วสับปะรด ให้กับวิสาหกิจชุมชนรวมใจไร่ม่วง

ภาพนิ่ง35

23 ธันวาคม 2559 งานส่งเสริม Young Smart Farmer ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพนิ่ง19

23 ธันวาคม 2559 จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร และแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภาพนิ่ง22

23 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง12

22 ธันวาคม 2559 ประชุมผ่านระบบ VDO Conference การประสานร่วมมือสถาบันการศึกษา ภารประชาชนและภาคประชาสังคม

ภาพนิ่ง16

22 ธันวาคม 2559 อบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาพนิ่ง18

22 ธันวาคม 2559 กิจกรรมของสำนักงานเกษตรอำเภอปากชมในการจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายและแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภาพนิ่ง21

22 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง11

21 ธันวาคม 2559 โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 4/2559

ภาพนิ่ง15

21 ธันวาคม 2559 อบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาพนิ่ง34

21 ธค.59 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนระยะที่ 1-4

ภาพนิ่ง33

21 ธันวาคม 2559 ฝึกปฎิบัติการบันทึกระบบตามสอบข้อมูลสินค้าเกษตร (QR-Trace) ของมกอช.

ภาพนิ่ง31

21 ธันวาคม 2559 การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

ภาพนิ่ง30

21 ธันวาคม 2559 การอบรมเชิงปฎิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ

ภาพนิ่ง16

21 ธันวาคม 2559 งานจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2560

ภาพนิ่ง15

21 ธันวาคม 2559 กิจกรรมถวายความจงรักภ้กดีต่อชาติ ศาสนาและพระมาหากษัตริย์

ภาพนิ่ง14

20 ธันวาคม 2559 ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ภาพนิ่ง32

20 ธันวาคม 2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนระดับเขตและจังหวัดเวทีที่ 1

ภาพนิ่ง20

20 ธันวาคม 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนธุรกิจรายบุคคล

ภาพนิ่ง9

19 ธ.ค. 59 อบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS,KTB Corporate Online

ภาพนิ่ง13

19 ธันวาคม 2559 เวทีวิเคราะห์และการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ ชนิดพืช ไม้ดอกไม้ประดับ

ภาพนิ่ง29

19 ธันวาคม 2559 ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างทีมพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนะระดับเขตและจังหวัดเวทีที่ 1

ภาพนิ่ง28

19 ธันวาคม 2559 ประเมินคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer ตามภาคผนวก ข

ภาพนิ่ง14

19 ธันวาคม 2559 ฝึกอมเกษตรกร หลักสูตร การบริหารจัดการกล้วยหอมทอง

ภาพนิ่ง27

17 ธันวาคม 2559 เยี่ยม ดูแลให้กำลังใจ young smart farmer และกลุ่มเกษตรกร

ภาพนิ่ง26

16 ธ.ค.59 วางแผนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพนิ่ง19

16 ธันวาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ภาพนิ่ง18

16 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง12

15 ธันวาคม 2559 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

ภาพนิ่ง11

15 ธันวาคม 2559 งานแสดงและจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง8

15 ธ.ค.59 การประชุมเพื่อนำไม้ดอก-ไม้ประดับ ไปร่วมงานวันแสดงและจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ

ภาพนิ่ง25

15 ธันวาคม 2559 อบรมส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น

ภาพนิ่ง24

15 ธันวาคม 2559 อบรมผู้นำศูนย์เครือข่ายด้านพืช ประเมินศักยภาพ Smart Farmer

ภาพนิ่ง10

14 ธันวาคม 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ภาพนิ่ง23

14 ธันวาคม 2559 วิพากย์แผนพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพนิ่ง22

14 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการไปศึกษาดูงานการตัดแต่งผักอินทรีย์และการคัดคุณภาพ

ภาพนิ่ง21

14 ธันวาคม 2559 อบรมผู้นำศูนย์เครือข่ายด้านพืช ประเมินศักยภาพ Smart Farmer

ภาพนิ่ง13

14 ธันวาคม 2559 เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60

ภาพนิ่ง17

14 ธันวาคม 2559 ตรวจรับพัสดุ ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ตบุค)

ภาพนิ่ง16

14 ธันวาคม 2559 จัดอบรมและประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)

ภาพนิ่ง15

14 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง9

13 ธันวาคม 2559 ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

ภาพนิ่ง7

13 ธันวาคม 2559 การเตรียมการจัดงานวันแสดงและจำหน่ายไม้ดอก-ไม้ประดับ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง20

13 ธันวาคม 2559 อบรมผู้นำศูนย์เครือข่ายด้านพืช ประเมินศักยภาพ เพื่อค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ

ภาพนิ่ง19

13 ธันวาคม 2559 อบรมผู้นำศูนย์เครือข่ายด้านพืช ประเมินศักยภาพ Smart Farmer

ภาพนิ่ง14

13 ธันวาคม 2559 การประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)

ภาพนิ่ง13

13 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง18

10 ธันวาคม 2559 การจัดบูทจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง6

9 ธันวาคม 2559 การอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้สู่การเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช

ภาพนิ่ง17

9 ธันวาคม 2559 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านเคหกิจเกษตรในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ภาพนิ่ง16

9 ธันวาคม 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร

ภาพนิ่ง15

9 ธันวาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาด กับ ysf สังกัดเขต 4

ภาพนิ่ง8

8 ธันวาคม 2559 สภากาแฟสัญจร

ภาพนิ่ง14

8 ธันวาคม 2559 ประชุมสัญจรเครือข่าย ysf เขต 4 ครั้งที่ 5

ภาพนิ่ง13

8 ธันวาคม 2559 สัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง12

8 ธันวาคม 2559 ประชุมสัญจร ysf ระดับเขต

ภาพนิ่ง12

8 ธันวาคม 2559 การฝึกอบรม หลักสูตร การประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ

ภาพนิ่ง11

8 ธันวาคม 2559 ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

ภาพนิ่ง5

7 ธ.ค.59 ติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่มีอายุสั้นและคริสต์มาส

ภาพนิ่ง4

7 ธ.ค.59 ติดตามการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก(แปลงเตรียมความพร้อม)

ภาพนิ่ง11

7 ธันวาคม 2559 ศึกษาข้อมูลตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล

ภาพนิ่ง12

7 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง10

7 ธันวาคม 2559 การฝึกอบรม หลักสูตร การประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ

ภาพนิ่ง10

6 ธันวาคม 2559 ประชุมหารือ กฎ ระเบียบข้อบังคับ การจัดตกแต่งร้านค้าสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง9

6 ธันวาคม 2559 ประเมินศักยภาพเกษตรกรผู้นำศูนย์เครือข่ายด้านพืช

ภาพนิ่ง11

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ การจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกร เพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๐

ภาพนิ่ง9

6 ธันวาคม 2559 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง7

5 ธันวาคม 2559 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ภาพนิ่ง10

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานอาชีพเสริมรายได้ยางพารา

ภาพนิ่ง9

2 ธ.ค.59 พิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล

ภาพนิ่ง8

2 ธันวาคม 2559 จัดเวทีวิเคราะห์และการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่และการจัดทำแผนธุรกิจ

ภาพนิ่ง8

2 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพนิ่ง6

1 ธันวาคม 2559 พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและลั่นฆ้องกลองระฆัง

ภาพนิ่ง5

1 ธันวาคม 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพนิ่ง8

1 ธันวาคม 2559 เวทีพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะที่ 1

ภาพนิ่ง7

1 ธันวาคม 2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง7

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้องเพื่อถวายพระพร

ภาพนิ่ง6

1 ธันวาคม 2559 จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายและแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง

ภาพนิ่ง5

1 ธันวาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2559

ภาพนิ่ง7

1 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง3

30 พฤศจิกายน 2559 พัฒนาเจ้าหน้าในการเป็นวิทยากรหลักด้านเกษตรอินทรีย์

ภาพนิ่ง6

30 พฤศจิกายน 2559 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก

ภาพนิ่ง5

30 พฤศจิกายน 2559 จัดเวทีค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ จากผู้นำศูนย์เครือข่ายด้านพืช

ภาพนิ่ง4

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายของจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง6

30 พฤศจิกายน 2559 ประชุมชี้แจงข้อราชการ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างของกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง5

30 พฤศจิกายน 2559 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ภาพนิ่ง4

30 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง4

29 พฤศจิกายน 2559 ประชุมปรึกษาหารือเครือข่าย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพนิ่ง2

29 พ.ย. 59 ช่วยกระจายผลผลิตผู้ปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับของ อ.ภูเรือ

ภาพนิ่ง3

29 พ.ย. 2559 จัดเวทีพัฒนาค้นหา Smart farmer ต้นแบบ

ภาพนิ่ง3

29 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกิจกรรมโครงการ ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย

ภาพนิ่ง4

28 พ.ย.59 ร่วมประชุม video conference โครงการเกษตรเกษตรทฤษฏีใหม่

ภาพนิ่ง3

28 พ.ย.59 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง2

28 พฤศจิกายน 2559 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 1/2560

ภาพนิ่ง3

27 พ.ย.59 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ภาพนิ่ง2

26 พ.ย.59 ติดตามสอบถามข้อมูลการผลิตไม้ดอก – ไม้ประดับ ในพื้นที่อำเภอภูเรือ

ภาพนิ่ง2

26 พฤศจิกายน 2559 ติดตามจุดจำหน่ายข้าวสารถุงและผลผลิตเกษตร

ภาพนิ่ง2

26 พฤศจิกายน 2559 ติดตามจุดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงและผลผลิตเกษตรอื่นของเกษตรกร

ภาพนิ่ง23

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ประเมินศักยภาพแบะทำแผนพัฒนารายบุคคล และถอดองค์ความรู้ Sf ต้นแบบ ให้กับผู้นำศูนย์เครือข่ายของ อ.เอราวัณ

ภาพนิ่ง20

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนา โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ภาพนิ่ง22

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 สัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

ภาพนิ่ง19

วันที่ 24 พ.ย. 2559 ลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยโครงการศาลาเรียนรู้ ศพก.

ภาพนิ่ง18

วันที่ 24 พฤศจิกายน 59 ประชุมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 1/2560

ภาพนิ่ง17

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง5

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง21

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง16

23 พฤศจิกายน 2559 ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

ภาพนิ่ง15

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ร่วมงานวันลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการทำดีทางกายถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

ภาพนิ่ง14

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง23

วันที่ 22 พ.ย.2559 ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

ภาพนิ่ง20

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 พร้อมเพรียงกัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ถวายคำปฏิญาณตน

ภาพนิ่ง19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 แถลงข่าว “เปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2559 “

ภาพนิ่ง18

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นำชาวนามาขายข้าว และช่วยประชาสัมพันธ์ขายข้าวสารตามนโยบายช่วยเหลือชาวนา

ภาพนิ่ง8

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ออกรายการข่าวเช้านี้ที่เลย เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบาย มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ

ภาพนิ่ง4

วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2559 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย

ภาพนิ่ง17

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2560

ภาพนิ่ง13

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ประชุมเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2559

ภาพนิ่ง22

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง3

17 พ.ย. 59 ร่วมโครงการ”การทำไร่อ้อยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”

ภาพนิ่ง21

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพนิ่ง20

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วน การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

ภาพนิ่ง19

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง12

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ภาพนิ่ง11

วันที 15 -16 พฤศจิกายน 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่”แนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร ปี 60″

ภาพนิ่ง18

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง16

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ให้กำลังใจ young smart farmer

ภาพนิ่ง15

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ภาพนิ่ง10

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ร่วมเปิดงาน ชาวเลยช่วยชาวนา

ภาพนิ่ง14

วันที่ 12 พ.ย. 2559 ดูแล young smart farmer และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง13

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กรมวังผู้ใหญ่ เยี่ยมเยียนราษฎรและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ภาพนิ่ง17

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง12

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สัมมนาเชิงปิฎิบัติการเพิ่มศักยภาพงาน smart farmer และ young smart farmer

ภาพนิ่ง2

วันที่ 8 พ.ย.59 ร่วมพิธีมอบโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพนิ่ง11

วันที่ 8 พ.ย. 2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer และ Young Smart Farmer

ภาพนิ่ง9

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการศาลาเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ภาพนิ่ง8

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2560

ภาพนิ่ง16

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง10

วันที่ 7 พ.ย. 2559 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงาน Smart Farmer และ Young Smart Farmer ระดับประเทศ

ภาพนิ่ง7

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ร่วมติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคาข้าว ของโรงสีไฟ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยเจริญกิจ

ภาพนิ่ง15

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพนิ่ง9

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เยี่ยมและให้กำลังใจ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จ.เลย

ภาพนิ่ง8

วันที่ 5 พ.ย. 2559 จัดร้าน บูท จำหน่ายสินค้าของเครือข่าย young smart farmer จ.เลยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ภาพนิ่ง7

วันที่ 5 พ.ย. 2559 ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครบ 100 วัน

ภาพนิ่ง14

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ภาพนิ่ง7

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ประชุมสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 1

ภาพนิ่ง13

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทำกิจกรรม 5 ส.

ภาพนิ่ง12

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง6

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพนิ่ง6

วันที่ 3 พ.ย. 59 ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ภาพนิ่ง11

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง5

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

ภาพนิ่ง6

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ประสานงาน ส่งหนังสือการขอความอนุเคราะห์พื้นที่จำน่ายสินค้าให้กับเครือข่าย young smart farmer จ.เลยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ตลาดถนนคนเดินเพลินภู

ภาพนิ่ง10

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง4

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทำบุญพระบิณฑบาตทุกเช้าบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทำบุญพระบิณฑบาตทุกเช้าบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ภาพนิ่ง1

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ภาพนิ่ง5

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เครือข่าย young smart farmer จ.เลย มีความต้องการนำสินค้ามาจำหน่าย ณ ตลาดถนนคนเดินเพลินภู

ภาพนิ่ง3

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ให้คำแนะนำและรับสมัคร เยาวชนเกษตร อ.วังสะพุง จ.เลย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ร่วมกันลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ผ่านระบบ VDO Conference เครือข่ายมหาดไทย

ภาพนิ่ง5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ปรับแต่งสถานที่ทำกิจกรรมปกป้องสถาบันและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชฯ

ภาพนิ่ง4

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2559

ภาพนิ่ง3

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบัน แสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระหากรุณาธิคุณ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถวายอาหารเช้าแก่พระภิกษุสงค์ ที่บิณฑบาต บริเวณหนัาสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านระบบ video conference

ภาพนิ่ง8

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง7

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพนิ่ง6

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2559

ภาพนิ่ง4

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง3

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม( 15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ภาพนิ่ง1

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

บริหาร

วันที่ 20 ต.ค. 59 เวลา 07.00 น. นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายวีระเดช ฟองชัย และคณะร่วมงานสภากาแฟสัญจร ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ภาพนิ่ง5

24 ต.ค.59 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สนง เกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(ที่สูง) ด่านซ้าย จัดเตรียมสถานที่ เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประธานในการทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาเบี้ย ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ภาพนิ่ง4

นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายวีระเดช ฟองชัย หน.กลุ่มอารักขาพืช และนายนิสันต์ กงเพชร นวส.ปก. ในการนี้นายทรงสิทธิ์ จำนงค์วัฒน์ เกษตรอำเภอด่านซ้าย และนายศิริพงษ์ ศาลาสุตา จนท.จากเกษตรที่สูงด่านซ้ายร่วมออกตรวจพื้นที่ ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาเบี้ย ต.นาหอ อ.ด่านซ้ายในวันที่17 ต.ค.59 เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการทอดผ้าพระกฐิน ในวันที่ 26 ต.ค.59

ภาพนิ่ง3

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ออกตรวจแปลงข้าวของเกษตรกรบ้านห้วยม่วง ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย พบการระบาดของแมลงบั่ว หนอนห่อใบข้าวและโรคใบจุดสีน้ำตาล ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการควบคุมศัตรูข้าวดังกล่าว ตามหลักวิชาการแก่เกษตรกรเพื่อนำไปฏิบัติในแปลงนาต่อไป

ภาพนิ่ง2

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช เตรียมความพร้อมในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืชร่วมต้อนรับ และนำคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มไม้ดอก และไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวน) ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ณ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย

ภาพนิ่ง12

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. Young smart farmer จ.เลย ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง11

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางนันทิยา ศรีทัดจันทา นวส.ชำนาญการร่วมกับนายคเชนทร์ ม้าทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ysf เลยและคณะกรรมการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่าย ysf เลย โดยมีประเด็นสำคัญคือ เรื่องการรับรองแปลงอย่างมีส่วนร่วม (PGS) และร่างมาตรฐานขอความเห็นชอบจากเครือข่าย ysf เลย การวางแผนการผลิตและตลาด โดยให้การตลาดนำการผลิต โดยเน้นการผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง10

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดสถานที่สำนักงานเพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ภาพนิ่ง9

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง,อำเภอภูเรือ,อำเภอเมือง ร่วมงานแถลงข่าว บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเลย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรร่วมจัดบูทและนิทรรศการ อาทิเช่น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดไร่ม่วง อ.เมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน อ.นาด้วง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะคาเดเมียนัทและพืชเมืองหนาว อ.ภูเรือ เป็นต้น ณ ห้องประชุม โรงแรมใบบุญแกรนด์

ภาพนิ่ง8

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางนันทิยา ศรีทัดจันทา นวส.ชำนาญการ ให้บริการและคำแนะนำแก่ young smart farmer คุณสุปราณี มืดทับไทย อ.นาด้วง จ.เลย ในการกรอกใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะอบรม วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสทเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพนิ่ง7

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลยมอบหมายให้นางสมใจ สมสิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางบุญกว้างไทยสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนฮิลมาร์พาเบิล. อำเภอปากชม

ภาพนิ่ง6

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล. ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลยมอบหมายให้นางอาฒยา. พลซา นางสาวอัญชลี ศรีสมรรถการ. นางลัดดาวรรณ. โอนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางบุปผาชาติ. ไชยพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝึกอบรมแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระะเวณชายแดนบ้านนานกปีด. อำเภอปากชม

ภาพนิ่ง5

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลยและ นางนันทิยา ศรีทัดจันทา นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย ส่งเสริมสนับสนุน young smart farmer นางสุปราณี มืดทับไทย อ.นาด้วง นำเสนอผลการดำเนินงานการปลูกและแปรรูปกาแฟ และนายธนโชติ ปลัดศรีช่วย young smart farmer อ.เมืองเลย นำเสนอผลการดำเนินงานการแปรรูปสบู่ โฟมล้างหน้า โลชั่น ขนม จากสับประรดไร่ม่วง และการเชื่อมโยงเครือข่าย ysf ของจังหวัดเลย ต่อท่านสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อบต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย

ภาพนิ่ง4

วันที่ 28 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล. ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสมใจ สมสิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางบุญกว้าง ไทยสา. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการและนางรัชนี. มณีวัฒน์. เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ฝึกอบรมแปรรูปให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนฮิลมาร์พาเบิล อำเภอปากชม

ภาพนิ่ง3

วันที่ 28 กันยายน 2559. นายวัฒนมงคล. ทรัพย์มีเกษตรจังหวัดเลยมอบหมายให้นางอาฒยา พลซา นางสาวอัญชลี. ศรีสมรรถการ. นางลัดดาวรรณ. โอนแก้ว. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางบุปผาชาติ. ไชยพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝึกอบรมแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนานกปีดอำเภอปากชม

ภาพนิ่ง2

วันที่. 27. กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสมใจ. สมสิริ. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางรัชนี. มณีวัฒน์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน. ฝึกอบรมแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนฮิลมาร์พาเบิลอำเภอปากชม

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27 กันยายน. 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี. เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางอาฒยา พลซา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางบุปผาชาติ. ไชยพงษ์.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝึกอบรมแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม

ภาพนิ่ง15

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรฯร่วมกับโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง14

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางมณีวรรณ บ่อคำเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมแสดงความสำนึกนพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง13

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งประดิษฐาน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง12

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางเกศษิณ ลำมะยศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง11

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือพร้อมด้วยเจ้าของจุดเรียนรู้ฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษา ดูงาน แก่คณะเจ้าหน้าที่เกษตรจากจังหวัดตรัง

ภาพนิ่ง10

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอมหมายให้นายชญาศักดิ์ ธรรม จินโณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร และโครงการเกษตรเพื่อหาร ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อำเอราวัณ จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง9

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายสิทธิเดช โสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนิสันติ์ กงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง8

วันที่ 2 ต.ค.59 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ. สสก. 4 จ.ขอนแก่น และนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลยได้ออกไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ท่ี่ไปฏิบัติหน้าท่ี่เตรียมรับเสด็จ ท่ี่โรงเรียนวังชมภู อ.เอราวรรณ จ.เลย

ภาพนิ่ง7

ภาพนิ่ง6

วันที่ 30 กันยายน 59 เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

ภาพนิ่ง5

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายสิทธิเดช โสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนิสันติ์ กงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะดำเนินการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยไม้ดอก-ไม้ประดับ ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง4

29 กันยายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเยี่ยมตลาดผลไม้ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมด้วยนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย

ภาพนิ่ง3

29 กันยายน 2559 เวลา 14.20 น.นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่สับปะรด อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมีนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย นายกอบต.น้ำหมาน และสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่สับปะรดไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฯ

ภาพนิ่ง2

วันที่ 27 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายสิทธิเดช โสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนิสันติ์ กงเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะดำเนินการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยไม้ดอก-ไม้ประดับ ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง1

วันที่ 27 ก.ย. 59 เกษตรจังหวัดเลยมอบหมายให้นางเกศษิณ ลำมะยศ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ และ โครงการสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ในหัวข้อภาครัฐกับภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อ.เมือง จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง28

เช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และถวายความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง27

เช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทั้งนี้ นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง26

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางมณีวรรณ บ่อคำเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง25

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายเธียรธวัช สุขะ พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ แก้วศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายสุพจน์ อ้ายมา เกษตรอำเภอปากชมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากชมทุกท่าน ร่วมกันวาดแปลงให้กับเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ตำบลปากชม ณ ศาลาวัดโพนศรีแก้ว หมู่ 12 บ้านนาค้อ ตำบลปากชม อำเภอปากชม

ภาพนิ่ง24

เช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง23

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ และ นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ตึก วภ.วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง

ภาพนิ่ง22

เช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และถวายความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง21

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และถวายความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง20

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ประชุมมอบหมายงานในหน้าที่และให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รับผิดชอบงานประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้รับทราบภารกิจ บทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง19

เช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย พร้อมใจกันทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง18

เช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง17

เช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง16

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย ร่วมประชุมการดำเนินงานนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์

ภาพนิ่ง15

เช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง14

บ่ายวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้าฝ่ายบริหาร เข้าพบ นายประเสิรฐ์ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง13

เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้าฝ่ายบริหาร เข้าพบ นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง12

เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน โดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง11

เช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง9

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบ video conference อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ และนโยยายที่สำคัญต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง8

เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง7

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม Qgis จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ขั้น 2 อาคาร 1 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แผนที่ในงานทะเบียนเกษตรกรและงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง6

เช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง5

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย/SC. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าคารวะและรับฟังนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านคุมพล บรรเทาทุกข์ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง4

เช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

ภาพนิ่ง3

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในโรงอาหาร และเสด็จฯโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผักสวนครัว ปศุสัตว์และบ่อเลี้ยงปลาดุก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ภาพนิ่ง2

วันที่ 30 กันยายน 2559 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ แก้วศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมกรีนโฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับและน้อมรับนโยบายเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

9

ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ณ อำเภอภูเรือ จ.เลย(26 ก.ย.59)

8

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ครั้งที่ 9(19 ก.ย.59)

7

ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559(13 ก.ย.59)

6

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 8(9 ก.ย.59)

29

ฝึกอบรมแปรรูปอาหารให้กับแม่บ้านเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนฮิลมาร์พาเบิล(26 ก.ย.59)

28

ฝึกอบรมแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(25 ก.ย.59)

27

ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุมยุวเกษตรกร(23 ก.ย.59)

26

ฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร. ทำไข่เค็มและซาลาเปาไส้ถั่วเขียว (22 ก.ย.59)

25

อบรมกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด(22 ก.ย.59)

24

กิจกรรมเทิดพระเกียรติครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เนื่องในงานเยาวชนแห่งชาติ(21 ก.ย.59)

23

ฝึกอบรมการแปรรูปอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหมืองทอง(21 ก.ย.59)

22

ประชุมกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและฝึกปฎิบัติเด็ก ยุวเกษตรกรแปรรูปน้ำสมุนไพรจากดอกอัญชัน ฟักข้าว(21 ก.ย.59)

21

เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 โรงเรียน(18 ก.ย.59)

20

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมทองม้วนและการทำข้าวเกรียบเพื่อสร้างอาชีพเสริม(15 ก.ย.59)

19

ทบทวนประชุมกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร และอบรมใป้ความรู้เรื่องการขยายเชื้อราไตรโคเดอม่า(15 ก.ย.59)

18

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ(15 ก.ย.59)

17

ประชุมกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร พร้อมแจกเอกสารคู่มือให้ความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัย(14 ก.ย.59)

16

เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(13 ก.ย.59)

15

เตรียมสถานที่เพื่อออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข(13 ก.ย.59)

14

เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ กับส่วนล่วงหน้ากรมราชองครักษ์พื่อเตรียมการรับเสด็จ(13 ก.ย.59)

13

ร่วมเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2559(12-14 ก.ย.59)

12

ประชุมและตรวจพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(13 ก.ย.59)

11

เตรียมงานรับเสด็จฯ เพื่อจัดสถานที่ใน โรงอาหาร และแปลงพืชผักสวนครัว ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนของจังหวัดเลย(11 ก.ย.59)

10

สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ ตลาดแรงงานภาคเกษตรสำหรับต่างชาติในญี่ปุ่น(10 ก.ย.59)

16

ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน(24 ก.ย.59)

15

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(22 ก.ย.59)

14

ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถว(21 ก.ย.59)

13

ปฏิบัติงานในแปลงปลูกพืชผัก ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู(21 ก.ย.59)

12

ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน(21 ก.ย.59)

11

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่(19 ก.ย.59)

10

ร่วมสัมมนาเรื่องทิศทางในอนาคตของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน(15 ก.ย.59)

9

สัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564(15 ก.ย.59)

8

เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(12 ก.ย.59)

18

ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน(26 ก.ย.59)

17

ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด(23 ก.ย.59)

16

ร่วมต้อนรับนายโสคิด บุญศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร(23 ก.ย.59)

15

ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน (23 ก.ย.59)

14

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน (22 ก.ย.59)

13

ฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 2(20-21 ก.ย.59)

12

ประชุมชี้แจงข้อราชการตามภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญ(19 ก.ย.59)

11

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2559(13ก.ย.59)

10

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน(13 ก.ย.59)

9

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน(12 ก.ย.59)

6

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านทุ่งใหญ่(วันที่ 9 กันยายน 2559)

5

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ครั้งที่ 8(วันที่ 8 กันยายน 2559)

4

กลุ่มอารักขาพืช เตรียมแปลงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน(6 ก.ย. 59)

3

ติดตามความก้าวหน้าแปลงทดสอบคริสมาส ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช(1 ก.ย. 59)

2

รประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)ระดับเขต(วันที่ 30 สิงหาคม 2559)

1

เตรียมพื้นที่แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อเตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ(วันที่ 29 ส.ค.59)

9

ฝึกอบรมเยาวชน “ใต้ร่มพระบารมี“ ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย(วันที่ 8 กันยายน 2559)

8

รับสมัคร จัดตั้งกลุ่ม และอบรมกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู(วันที่ 8 กันยายน 2559)

7

เตรียมการงานรับเสด็จ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(วันที่ 7กันยายน 2559)

6

จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร และสอนกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรให้กับเด็กยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด(วันที่ 7 กันยายน 2559)

5

เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนานกปีด(วันที่ 6 กันยายน 2559)

4

รับสมัครและจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาพาเบิล อ.ปากชม(วันที่ 6 กันยายน 2559)

3

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(วันที่ 2 กันยายน 2559)

2

จัดกระบวการเรียนรู้การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางก้อนถ้วย(วันที่ 30 สิงหาคม 2559)

1

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสถาบันการเงินยางอุ้ม(วันที่ 29 ส.ค.59)

7

เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559(วันที่ 5-6 กันยายน 2559)

6

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน(วันที่ 7 กันยายน 2559)

5

อบรมเกษตรกรการตรวจรับรองข้าว GAP(2 กันยายน 2559)

4

เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์(วันที่ 2 กันยายน 2559)

2

ประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น(วันที่ 30 สิงหาคม 2559)

1

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q(วันที่ 29 สิงหาคม 2559)

8

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย(วันที่ 9 กันยายน 2559)

7

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต(วันที่ 5 กันยายน 2559 )

6

ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน(วันที่ 5 กันยายน 2559)

5

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2559(วันที่ 31 สิงหาคม 2559)

4

กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน(วันที่ 31 สิงหาคม 2559)

3

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนและรับฟังภารกิจงานของกรมส่งเสริมการเกษตร(30 สิงหาคม 2559)

2

กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน(วันที่ 30 สิงหาคม 2559)

1

ทำกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน(วันที่ 29 สิงหาคม 2559)

18

จัดเตรียมความพร้อม การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขต(19 ส.ค.59)

17

ร่วมจัดนิรรศการให้ความรู้ด้านอารักขาพืช งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย(17-19 ส.ค.59)

16

ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและ young smart farmer จากจ.ร้อยเอ็ด ในการมาเชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ young smart farmer ของ จ.เลย(19 ส.ค.59)

15

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนามิสเตอร์พืช ครั้งที่ ๒(17-19 ส.ค.59)

14

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระดับจังหวัดเลย ประจำปี 2559(17-18 ส.ค.59)

13

ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ ร.ร.ตชด.ฮิวมาร์พาเบิล ต.ปากชมและร.ร.ตชด.นานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม(18 ส.ค.59)

12

แนะนำโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 14 อำเภอ(18 ส.ค.59)

11

ประชุมคณะกรรมาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ( single command) จังหวัดเลย(17 ส.ค.59)

10

พบปะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อเตรียมซักซ้อม ทำความเข้าใจ เตรียมการประกวด(17 ส.ค.59)

9

เข้าร่วมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว ระดับจังหวัดเลย ปี 2559(16 ส.ค.59)

8

จัดเวทีชุมชน เรื่องการวางแผนการกระจายเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2559(16 ส.ค.59)

7

ร่วมติดตามงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน(16 ส.ค.59)

6

ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบ Q จังหวัดเลย(15 ส.ค.59)

5

ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน(16 ส.ค.59)

4

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2559 (15 ส.ค.59)

3

เตรียมความพร้อมในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(15 ส.ค.59)

2

ประชุมเตรียมการ ฝึกอบรมเยาวชน ใต้ร่มพระบารมี ที่ศูนย์ปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย(15 ส.ค.59)

1

ร่วมกันทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถว เคารพธงชาติ(15 สิงหาคม 2559)

19

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ(12 ส.ค.59)

18

สำรวจและเก็บข้อมูลความต้องการและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร(ส.ค.59)

17

ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ต.เอราวัณ(11 ส.ค.59)

16

งานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง(11 ส.ค.59)

15

ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถว เคารพธงชติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน(11 ส.ค.59)

14

การดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแผนพัฒนาชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59(10 ส.ค.59)

13

อบรมเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หลักสูตรการแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า(10 ส.ค.59)

12

จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. เพื่อลดต้นทุนการผลิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2(10 ส.ค.59)

11

ประชุมหารือรายละเอียดการจัดงานเกษียณอายุราชการและข้าราชการลาออก(10 ส.ค.59)

10

ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถว เคารพธงชติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน(10 ส.ค.59)

9

ถอดองค์ความรู้และถ่ายทำวิดิทัศน์ นายบุญทอน นันทะคำศรี เกษตรกร ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสริม(9 ส.ค.59)

8

ถอดองค์ความรู้และถ่ายทำวิดิทัศน์ อาชีพเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่ประสบความสำเร็จ ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม จุดที่ 1(9 ส.ค.59)

7

ร่วมตรวจประเมินแปลงข้าวตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรบ้านศรีโพนแท่น ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน(9 ส.ค.59)

6

สนง.เกษตรจังหวัดเลยจัดสร้างศาลาเรียนรู้ด้านการอารักขาพืชภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ 28(5-8 ส.ค.59)

5

ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคี(8 ส.ค.59)

4

เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาการร่างยุทธศาสตร์สับปะรดไทย(8 ส.ค.59)

3

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เข้าแถวเคารพธงชาติ(8 ส.ค.59)

2

ร่วมสังเกตการณ์การอบรม young smart farmer หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถระดับเครือข่าย(5-6 ส.ค.59)

1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” ครั้งที่ 7(6 ส.ค.59)

30

ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าว) เพื่อเพิ่มมูลค่าและการรวมกลุ่มเพื่อการตลาด (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ ๑(5 ส.ค.59)

29

ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐ และผู้แทนเกษตรกร ที่ได้ผลกระทบจากการดำเนินงานภาครัฐ(5 ส.ค.59)

28

อบรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรวมกลุ่มเพื่อการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในเขต Zoning(5 ส.ค.59)

27

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ ครั้งที่ 6 (5 ส.ค.59)

26

ร่วมสังเกตการณ์การอบรม young smart farmer หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถระดับเครือข่าย(5-6 ส.ค.59)

25

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน(5 ส.ค.59)

24

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ครั้งที่ 6(4 ส.ค.59)

23

ประชุมชี้แจงรายละเอียด ข้อราชการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ภารกิจตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร(4 ส.ค.59)

22

ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม(4 ส.ค.59)

21

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน(4 ส.ค.59)

20

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(3 ส.ค.59)

19

ติดตามและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 (3 ส.ค.59)

18

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2(2 ส.ค.59)

17

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องข้าวหอมมะลิไทย(1-2 ส.ค.59)

16

จัดสถานที่เพื่อจัดงานคลินิกเกษตรฯ ครั้งที่ ๔ เพื่อเทิดพระเกียรติ (1 ส.ค.59)

15

ร่วมคณะออกติดตามงานและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่(1 ส.ค.59)

10

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๔(2 ส.ค.59)

9

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากร ครู ก ครู ข และ ครู ค(1 ส.ค.59)

8

ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2559 รอบที่ 2(1 ส.ค.59)

7

ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิณาณตน(1 ส.ค.59)

6

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(28 ก.ค.59)

5

เข้าร่วมสัมมนาการสร้างความเข้าใจในบทบาทของคณะอนุฯกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรในระดับภูมิภาค(27-29 ก.ค.59)

4

ประชุมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ(29 ก.ค.59)

3

ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ video conference(29 ก.ค.59)

2

เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้รวบรวมและผู้จำหน่ายพืชผัก(29 ก.ค.59)

1

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ(29 ก.ค.59)

19

อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ ครั้งที่ 2(25 ก.ค.59)

18

ร่วมทำกิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน(25 ก.ค.59)

17

ประสานงานและศึกษาเส้นทางไว้ล่วงหน้าก่อนนำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว(23 ก.ค.59)

11

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559(25 ก.ค.59)

10

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านสูบ ครั้งที่ 5(22 ก.ค.59)

9

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่(22 ก.ค.59)

8

ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 7 /2559(22 ก.ค.59)

4

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559(22 ก.ค.59)

3

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเลย(21 ก.ค.59)

2

ประชุมชี้แจง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559(21 ก.ค.59)

1

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน(21 ก.ค.59)

40

ตรวจประเมินแปลงไม้ผลตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร ตำบลนาบุฮม อำเภอเชียงคาน(15 ก.ค.59)

39

ต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน อพป.จากระดับภาคฯ(15 ก.ค.59)

38

ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(15 ก.ค.59)

37

อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ ปี 2559(15 ก.ค.59)

36

เข้าร่วมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ เพื่อการพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน(13-15 ก.ค.59)

35

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งจุดบริการในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559(15 ก.ค.59)

34

ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน(15 ก.ค.59)

33

เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้จัดการแปลงใหญ่กับหน่วยงานภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการพัฒนาแปลงใหญ่ข้าว(14 ก.ค.59)

32

ตรวจประเมินแปลงไม้ผลตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน(14 ก.ค.59)

31

อบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ ปี 2559(14 ก.ค.59)

30

เข้าร่วมกิจกรรมโคร