วีดีทัศน์องค์ความรู้ “ส่งเสริมการเกษตรเลย”

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 2 เกษตรผสมผสานสวนลุงโต ป้าน้อย https://youtu.be/2HPg7SKsbn4

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 3 coffee bun กาแฟเมืองหนาวภูเรือ  https://youtu.be/KcCmw0MPiEk

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 4 มะคาเดเมียนัทไร่วิมุตตุสุข อ.ภูเรือ  https://youtu.be/fVpjminmFOE

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 5 เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่  https://youtu.be/7pOb4-7K74o

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 6 วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.ท่าลี่  https://youtu.be/qixFfIVrWpk

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเห็ด อ.เมือง  https://youtu.be/dfkNZl3C5wg

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 8 ผักหวานป่าลุงนวย อ.ภูหลวง  https://youtu.be/XzYzpWNDAPY

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 9 เกษตรผสมผสาน ลุงปัจจัย อ.ภูหลวง  https://youtu.be/BZBMsehnKGA

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 10 สับปะรดไร่ม่วง ผลไม้ขึ้นชื่อ อ.เมืองเลย  https://youtu.be/W6hu-I_7fF4

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 11 เกษตรกรรุ่นใหม่ปลูกมัลเบอรี่ อ.ด่านซ้าย  https://youtu.be/yZC1wHfe3S0

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 12 ถั่วคั่วทราย อ.นาแห้ว  https://youtu.be/gxIiEwzqUKE

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 13 ไม้กวาด แสงภา อ.นาแห้ว  https://youtu.be/1sg2_j3Jpf0

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 14 มะม่วงปลอดสาร ลุงเผือก ต.บุฮม อ.เชียงคาน  https://youtu.be/pK5SJ4F1DcY

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 15 งานปั้นถ่านและขี้เลื่อย อ.นาด้วง  https://youtu.be/p1CgN3kUis8

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 16 กลุ่มแม่บ้านถักทอบ้านลานมัน อ.หนองหิน  https://youtu.be/Q7AKPS0PEiI

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน อ.นาด้วง  https://youtu.be/2ZVFsiFJixo

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 18 วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่พวย อ.หนองหิน  https://youtu.be/ZYXpOnG6rKA

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 19 เสริมรายได้เกษตร ขนมแม่จารุณี อ.วังสะพุง  https://youtu.be/p8Lw6Yra_Go

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 20 เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ อ.อธิศพัฒน์ อ.ท่าลี่  https://youtu.be/PJsNJVutJUo

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 21 กลุ่มสมุนไพรโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ อ.วังสะพุง  https://youtu.be/WtdUBMoBecE

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 22 ศูนย์เรียนรู้ฯ(ไผ่รวกหวาน,มะนาวบ่อซีเมนต์)สวนครูอ๋องอ.ภูกระดึง  https://youtu.be/fMeIk1Yon2E

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมจีนอบแห้ง อ.ปากชม  https://youtu.be/YdgwGp7EJKI

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 24 มะม่วงดองแม่บ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม  https://youtu.be/01Sk4v-x4As

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 25 แม่บ้านเกษตรกรบ้านภูป่าไผ่ อ.ผาขาว  https://youtu.be/t5oWgXPvTAU

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 26 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านราชวิถี อ ภูกระดึง  https://youtu.be/zKRCtEM15WY

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 28 จัดกระบวนการอบรมผักปลอดภัย อ.วังสะพุง  https://youtu.be/oKbWhIzAJqc

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 29 ปลูกกล้วยหอมส้มแซมยางสร้างรายได้ อ.ท่าลี่  https://youtu.be/5uWKqJiwsTc

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 30 สวนไผ่ซางหม่น อ.นาด้วง  https://youtu.be/2RV-B9pM4hE

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 31 น้ำผักสะทอนกับวิถีชีวิตของคนด่านซ้าย  https://youtu.be/vKG1aEPJSKM

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 32 โครงการสร้างรายได้ฯเพื่อบรรเทาภัยแล้ง จ.เลย  https://youtu.be/HVEoBiux7is

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 33 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย  https://youtu.be/4PgzhbzxlIE

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 34 ตำบลละล้านซับน้ำตาชาวสวนยาง อ.ผาขาว  https://youtu.be/SPFL9YQOAVw

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 35 นาโยนกล้า ทำนาแบบลดต้นทุน อ.หนองหิน  https://youtu.be/zUlad-7c3AA

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 36 เมล่อนพืชทางเลือกใช้น้ำน้อยที่ภูกระดึงการ์เด้น  https://youtu.be/6hlkud5M3TI

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 37 โครงการตำบลละล้านของรัฐบาลสร้างรายได้ในช่วงแล้งแก่เกษตรกร อ.ท่าลี่  https://youtu.be/f4au6nJXGAE

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 38 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์(ไร่พิณสุวรรณ อ.ท่าลี่)  https://youtu.be/ZahzBMg19FA

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 40 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่วิมุตติสุข อ.ภูเรือ  https://youtu.be/aFVdcWzgRD0

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 41 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางจ.เลย  https://youtu.be/zuw0QaheSBc

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 42 สินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ.ท่าลี่  https://youtu.be/wmvh4UuzuLM

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 43 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรชาวสวนยาง อ.เมืองเลย  https://youtu.be/18Z_UoumcVA

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 44 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ.วังสะพุง  https://youtu.be/gI5dANVXKhs

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 45 โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ.นาด้วง (จุดที่ 1)  https://youtu.be/tIvfEfaS8Qo

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 46 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ นาด้วง จุดที่ 2  https://youtu.be/smf10WPjugQ

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 47 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ.เชียงคาน  https://youtu.be/Td0Jr4GL2DM

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 48 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ.ปากชม  https://youtu.be/XOO_EYd4EYI

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 50 สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ.เอราวัณ  https://youtu.be/yD27_NoaAQA

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 51 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 อ.ท่าลี่  https://youtu.be/2ZPsFbfj_es

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 52 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 อ.เชียงคาน  https://youtu.be/UJTlyEPpM6o

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 53 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 อ.ผาขาว  https://youtu.be/62_wKVIUQzU

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 57 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด  https://youtu.be/QrFbwfqBLkw

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 60 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อ.ภูกระดึง https://youtu.be/wjK8LrvsJoU

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 61 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อ.ท่าลี่ https://youtu.be/HpVjs3WyScg

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 62 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อ.ปากชม https://youtu.be/ls4jBjtSRPc

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 63 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อ.หนองหิน https://youtu.be/9lHey8APeD4

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 64 เกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน จังหวัดเลย https://youtu.be/JNKn5UIfuhc

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 65 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ อำเภอเมืองเลย  https://youtu.be/vLT93UM3a4o

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 66 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอผาขาว  https://youtu.be/jpR_cuuG98M

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 67 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ อำเภอภูเรือ  https://youtu.be/1M3QTKa5bd4

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 68 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอเอราวัณ  https://youtu.be/ymbrKQq_ZqY

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 69 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ อำเภอเชียงคาน  https://youtu.be/8dG6MVfwD2s

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 70 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอนาแห้ว  https://youtu.be/R-vqpbpZvjo

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 71 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอนาด้วง  https://youtu.be/7vp8xuf5_EE

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 72 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอด่านซ้าย  https://youtu.be/zWnzwlQss8I

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 73 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ จังหวัดเลย  https://youtu.be/yWru0Ak-cuk

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 74 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอภูหลวง  https://youtu.be/ih1qRjwX2-g

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 75 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ อำเภอวังสะพุง  https://youtu.be/L5E87Wlk794