ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญแบบครบวงจร

2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร

3. พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร