พันธกิจหน่วยงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป และการตลาด

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

3. พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

4. ให้บริการทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง