วิสัยทัศน์หน่วยงาน

“การเกษตรก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม พัฒนาเกษตรกร องค์กรสู่ความเป็นเลิศ และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”