ประวัติความเป็นมา

ประวัติจังหวัดเลย

          มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ ที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนก โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง(เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหานวัติ)ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนลานช้างข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชนระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้ายสร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามลำน้ำ ไปสร้างบ้านหนองคู และได้นำนามหมู่บ้านด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่เป็น “เมืองด่านซ้าย” อพยพไปอยู่ที่เมืองบางยาง ในที่สุดโดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่ อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่านซ้ายเป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยาง
นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือน ระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตลานนาไทย ต่อแดนลานช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงคราม ข้ามลำน้ำเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่า อยู่ในท้องที่ หมู่บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย) จากหลักฐานในสมุดข่อยที่มีการค้นพบเมืองเซไล อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ 5 เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามลำแม่น้ำเซไล ถึงบริเวณที่ราบระหว่างปากลำห้วยไหลตกแม่เซไล จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า “บ้านแห่” (บ้านแฮ่) ส่วนลำห้วยให้ชื่อว่า “ห้วยหมาน” ในปี พ.ศ.2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า “เมืองเลย”
ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพื้นที่ ร.ส.116 แบ่งการปกครองเมืองเลย ออกเป็น 4 อำเภอ อำเภอที่ตั้งเมืองเรียกชื่อว่า “อำเภอกุดป่อง” ต่อมา พ.ศ. 2442-2449 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น “บริเวณลำน้ำเลย) พ.ศ. 2449-2450 เปลี่ยนชื่อบริเวณลำน้ำเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหือง และใน พ.ศ.2450 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะ “เมืองเลย” โดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่อง เป็นอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ ประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,383 ไร่ (ประมาณร้อยละ 6.74 ของเนื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 70 เป็นป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ตัวจังหวัดห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 550 กิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ มีอาณาเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นแนวพรมแดน ระยะทางยาว 194 กิโลเมตร

 ตราประจำจังหวัดเลย

เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดน ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อประมาณจุลศักราช 922 (พ.ศ.2106) เสร็จเมื่อจุลศักราช 925 (พ.ศ.2109) ตั้งอยู่ วัดพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พำนักริมแม่น้ำหมัน บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย องค์พระธาตุก่ออิฐ ถือปูน มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 10.47 เมตร สูง 19.19 เมตร บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระดิ่งลูกเล็ก ๆ แขวนอยู่เหนือโคม กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ( ที่มา : เอกสาร กองโบราณคดี หมายเลข 21/2534 )

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

รองเท้านารีเหลืองเลย

อักษรย่อ จังหวัดเลย ใช้ว่า “ ลย ”

            สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคหน่วยหนึ่งใน สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรจังหวัดเป็นหัวหน้า ส่วนราชการมาตั้งแต่ปี 2511 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 มาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ตั้งอยู่ในบริเวณ ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลเมืองเลย จังหวัดเลย ต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้สร้างสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยขึ้น ในปี 2531 ได้ย้ายมาทำงาน ณ ที่ทำการแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ทำเนียบเกษตรจังหวัดเลย

ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายสุวรรณ เภสัชชา
พ.ศ. 2511 ถึง 2514
2
นายเทียบ โสภณ
พ.ศ. 2514 ถึง 2519
3
นายธำรงค์ อินทจักร
พ.ศ. 2519 ถึง 2521
4
นายสืบศักดิ์ จารุเดชา
พ.ศ. 2521 ถึง 2522
5
นายมานะ บัวขาว
พ.ศ. 2522 ถึง 2524
6
ดร.ธัญญา ธีระศาสตร์
พ.ศ. 2524 ถึง 2525
7
นายทองต่อ สุวรรณนิล
พ.ศ. 2525 ถึง 2525
8
นายวินิจ วรรณศิลป์
พ.ศ. 2525 ถึง 2538
9
นายเลิศ ประจันพล
พ.ศ. 2538 ถึง 2539
10
นายรัฐ ญาณะนันท์
พ.ศ. 2539 ถึง 2542
11
นายเลิศ ประจันพล
พ.ศ. 2542 ถึง 2546
12
นายวีรวัฒน์ กุลสิงห์
พ.ศ. 2546 ถึง 2549
13
นางปทุมวัน ประจันพล
พ.ศ. 2549 ถึง 2556
14
นายอัคนีวุธ กลับน่วม
พ.ศ. 2556 ถึง 2557
15
นายวัฒนมงคล  ทรัพย์มี
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน