เกษตรเลย ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

49768

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย โดยมีการแจ้งภารกิจการไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้ชี้แจงแผน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส การชี้แจงคำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชี้แจงเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 และแจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือน จังหวัดเลย ปี 2562 สรุปการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักนิเทศงาน ปี 2562 พร้อมทั้งได้มีการพิจารณา หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสภาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 แนวทางการพัฒนาการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย พร้อมร่วมปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆที่มีความสำคัญในการพัฒนางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร49766 49768 49769 49770