เกษตรเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย YSF

S__6266969

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 2 ซึ่งดำเนินการในระหว่างระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย และ YSF พี่เลี้ยงจำนวน 5 ราย เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย YSF จัดโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีประเด็นที่สำคัญที่ต้องการพัฒนา Young Smart Farmer ได้แก่ การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) การชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มจัดทำแผน แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การวิเคราะห์ศักยภาพตนเองด้วยกระบวนการ AIC และวางแผนการจัดกิจกรรมการอบรม เวทีที่ 3S__6266969 S__6266970 S__6266971 S__6266972