เกษตรเลย ปล่อยไข่แมลงช้างปีกใส หวังช่วยควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง

498640

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ลงพื้นที่นำไข่แมลงช้างปีกใสซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติและเป็นแมลงที่มีประโยชน์ ไปปล่อยในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเพื่อช่วยในการกำจัดศัตรูพืชที่มีขนาดเล็ก เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไรแดง ในพื้นที่เสี่ยงการระบาดศัตรูพืชมันสำปะหลัง จำนวน 12 จุด ครอบคลุมพื้นที่ ต.เชียงคาน ต.หาดทรายขาว ต.ปากตม ต.ธาตุ ของ อ.เชียงคาน และ ต.นาแขม ต.ศรีสองรัก ของ อ.เมืองเลย โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ในการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ ให้แมลงศัตรูธรรมชาติกำจัดแมลงศัตรูพืชที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ จ.เลย498640 498642 498643 498646