ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

496656

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยการประชุมมีนายชัยวัตน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ และได้มีมติให้ทุกอำเภอ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง” และบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานในจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเลย496656 496657 496658 496659