เกษตรเลย จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer

164346

วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 นางเกศนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเกษตรกรตัวแทนกลุ่มที่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วมจำนวน 40 ราย จาก 4 อำเภอ คือ อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอนาด้วง และอำเภอผาขาว ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มทั้ง 6 ด้าน โดยเน้นให้สมาชิกกลุ่มสามารถวิเคราะห์กลุ่ม สามารถจัดทำแผนความต้องการของกลุ่ม (IFPP กลุ่ม)  เกิดการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กยท.บ้านเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องของจังหวัดเลยในทุกๆปี จะสามารถทำให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพราะการส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันเน้นสร้างสร้างให้เกษตรกรมีการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วางแผนร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกันและพัฒนาการเกษตรไปด้วยกัน164340 164346 164347 164350 164361