เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอท่าลี่

DSC05598

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย อำเภอท่าลี่ หน่วยงานในอำเภอท่าลี่ร่วมบูรณาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ไร่ครูอุทิศ บ้านสวัสดิ์พัฒนา  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย เพื่อให้เกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้ ด้านการเกษตรต่าง ๆ  จากสถานที่จริง  โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ  ที่ทำอาชีพการเกษตร  และประสบผลสำเร็จ  และจากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายในศูนย์ฯ  สามารถลดต้นทุนการผลิต  ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น  และมีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  พร้อมทั้งการน้อมนำ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อเกษตรกรนำความรู้ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายบุญเลิศ  ลันทนา นายอำเภอท่าลี่ กล่าวต้อนรับท่านประธานและรายงานข้อมูลเบื้องต้นของอำเภอท่าลี่ จากนั้น นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลยได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมในการจัดงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการขยายผลจากการจัดครั้งก่อน ๆ  โดยมีกำหนด  ๑  วัน  มีเกษตรกรร่วมงาน  จำนวน  1๐๐  คน  โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ร่วมจัดฐานเรียนรู้   ดังนี้ ฐานเรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์  โดย นางหนูเวียง กองราช  เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  โดย สถานีพัฒนาที่ดินเลย ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน  โดย นายอุทิศ บุตรวิไล  เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ฐานเรียนรู้เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้ด้านการบัญชี  โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ฐานเรียนรู้เรื่อง การเลี้ยงสัตว์น้ำเสริมรายได้  โดย สำนักงานประมงอำเภอท่าลี่ ฐานเรียนรู้เรื่อง การทำวัคซีนและการป้องกันโรค  โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ ฐานเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) นอกจากนี้  ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ร่วมจัดนิทรรศการ  ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์เลย  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น  ธ.ก.ส. สาขาท่าลี่   โรงพยาบาลท่าลี่

ทั้งนี้ ศูนย์เครือข่าย ศพก.แห่งนี้ เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ที่สามารถยกระดับเป็นแปลงเรียนรู้ได้ ซึ่งเกษตรกรท่านใดที่สนในศึกษาเรียนรู้หรือมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของแปลง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยDSC05518 DSC05567 DSC05598