เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) ที่อำเภอวังสะพุง

DSC05183

เกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  (Field  day) ที่อำเภอวังสะพุง ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเกษตรผสมผสาน) ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย โดยมีนายตุ่ย ไชยา  เป็นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ปลูกพืชที่หลากหลายชนิด หมุนเวียนตามฤดูกาล เลี้ยงหมู ไก่ เป็ด ปลา ปลูกผักสวนครัว ผลิตแบบปลอดภัย ส่งขายในตลาดชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ทุกวัน

วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  (Field  day) ที่อำเภอวังสะพุง โดยมีนายประยูร อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง กล่าวต้อนรับ และนางอาฒยา พลซา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุง ในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย  หน่วยงานจากท้องถิ่น อำเภอวังสะพุง ร่วมบูรณาการการทำงานออกหน่วยให้ความรู้และจัดฐานเรียนรู้ แบ่งกลุ่มเกษตรกรให้เวียนตามฐานเรียนรู้เพื่อไปศึกษาเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ได้แก่  ฐานเรียนรู้บัญชีครัวเรือน โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ฐานเรียนรู้เรื่องชลประทาน โดยชลประทานเลย ฐานเรียนรู้ดินและปุ๋ย โดย สถานีพัฒนาที่ดินเลย ฐานเรียนรู้พืชสวน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเลย (พืชสวนเลยและเกษตรที่สูงเลย) ฐานเรียนรู้เรื่องอ้อย  โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (พืชไร่เลย) ร่วมกับโรงงานน้ำตาลขอนแก่น และโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ฐานเรียนรู้เรื่องประมง โดยประมงอำเภอวังสะพุง ฐานเรียนรู้เรื่อง ปศุสัตว์ โดยปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ฐานเรียนรู้เรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย ฐานเรียนรู้เรื่องยางพารา โดยสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอวังสะพุง ฐานเรียนรู้เรื่อง สารชีวภัณฑ์  โดย สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุงและสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้เรื่อง เกษตรผสมผสาน โดย นายตุ่ย ไชยา  เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ ฟาร์มฝึกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กศน. อำเภอวังสะพุง ธกส. สาขาวังสะพุง บริษัทสยามคูโบต้าเลย บริษัทคูณทวีแทรกเตอร์ สาขาวังสะพุง (จอห์นเดียร์) นอกจากนี้มีการสาธิตการใช้รถตัดอ้อยแทนแรงงานคน การใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่อลดการเผาใบอ้อยตอนเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่องของการไม่เผาในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่กำลังเป็นปัญหาในระดับชาติในตอนนี้

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  (Field  day) ที่อำเภอวังสะพุง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุงที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อยโรงงาน ได้เห็นความสำคัญในการทำเกษตรแบบผสมผสานก็สามารถสร้างได้ให้แก่ครัวเรือน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืนด้านอาหาร มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาการขาดทุน ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเกษตรกรต้นแบบของเรา สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุงDSC05064 DSC05084 DSC05183