เกษตรเลยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ

IMG_7298

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความเข้าในในภารกิจงานตามนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีเกษตรอำเภอทั้ง 14 อำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอารักขาพืช หนอนกระทู้ข้าวโพด และโรคใบด่างในมันสำปะหลังโดยกลุ่มอารักขาพืช การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายละเอียดของการจัดทำเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการทะเบียนเกษตรกร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร งานแผนพัฒนาการเกษตร โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนางานมากยิ่งขึ้นIMG_7298 IMG_7334 IMG_7336 IMG_7355