ผู้ตรวจราชการฯ ประชุมติดตามงานกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดเลย

IMG_6674

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานตามกำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นการวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ะเกิดขึ้น และการจัดการเรื่องน้ำในจังหวัดเลย พร้อมทั้งได้เน้นสร้างความเข้าใจในภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายตามการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อยกกระดาษ A4)

ทั้งนี้ นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดเลย จำนวน 32 แปลง ซึ่งมีความหลากหลายในพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย สับปะรด ยางพารา ปศุสัตว์ มันสำปะหลัง ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ มะม่วง พืชผัก แก้วมังกร ไผ่ ประมง พื้นที่รวมทั้งหมด 21,723 ไร่ เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 2,006 ราย มีการจัดระดับชั้นแปลงใหญ่เป็นระดับ A B C ซึ่งหัวใจสำคัญของการส่งเสริมเกษตรในระบบแปลงใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม ดำเนินกิจการให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคาขายเพิ่มขึ้น และขายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทางผู้ตรวจราชการได้ย้ำเน้นให้เกษตรจังหวัดเลยขับเคลื่อนระบบการผลิตพืชที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานในระบบ GAP สำหรับการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 14 ศูนย์ เกษตรกรต้นแบบ 420 ราย ได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติในไร่นามีความพร้อมในการพัฒนาเป็น smart farmer มีการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต (field day) ให้บริการแก่เกษตรกรจำนวนกว่า 2,935 ราย เกิดศูนย์เครือข่ายครอบคลุมและหลากหลายสาขาจำนวน 187 ศูนย์ มีการพัฒนาศูนย์เครือข่ายให้เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 42 ศูนย์ ซึ่งองค์ความรู้และพืชหลักของ ศพก.หลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา เกษตรผสมผสาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรอินทรีย์ ไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ ใน ศพก.ยังมีองค์ความรู้หลากหลายที่หน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตังหวัดเลยได้เข้ามาบูรณาการร่วมกัน และเน้นให้มีการปรับปรุงองค์ความรู้และนิทรรศการให้เป็นปจจุบันให้มากที่สุด และชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) โครงการตลาดเกษตรกร

พร้อมนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 กลุ่มโครงการIMG_6674 IMG_6680 IMG_6688