วันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย.61 นำผลผลิตเข้าร่วมจัดแสดงในงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพนิ่ง1

วันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย.61 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวเมทินี ภูซ้ายศรี นวส.ปฏิบัติการ ,นางสาวศิริประภา วงค์แสนไชย นวส.ปฏิบัติการ และนายณัฏฐ์ ชื่นสวัสดิ์ นวส.ปฏิบัติการ นำตัวแทนจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer และกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดบ้านไร่ม่วง นำผลผลิตเข้าร่วมจัดแสดงในงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สวนลุมพินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการนำผลผลิตการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดเลยเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ทั้งสิ้น 89,580 บาท  Young Smart Farmer จำหน่ายผลผลิตได้ทั้งสิ้น 31,700 บาท และกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดบ้านไร่ม่วงจำหน่ายผลผลิตได้ทั้งสิ้น 38,000 บาทภาพนิ่ง1