วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561

ภาพนิ่ง13

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายชญาศักดิ์  ธรรมจินโณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 12 คณะ และมีการพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอำเภอเชียงคาน ภูหลวง หนองหิน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5ภาพนิ่ง13