ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

Full page photo

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีวัตถุประสงค์  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การกำหนดนโยบาย หรือแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร  รวมทั้งการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของภาครัฐ  บุคคลเป้าหมาย เป็นเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรรายเดิมและกลุ่มที่สองเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรรายใหม่หรือรายเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำการเกษตร  เช่นเดิม มีพื้นที่ปลูกข้าว 2 ไร่ และภายหลังซื้อที่เพิ่มเป็น 5 ไร่ อย่างนี้ต้องมาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

          คุณสมบัติเป็นผู้ทำการเกษตร ทั้ง พืช ปศุสัตว์ และประมง ไม่ว่าจะทำการเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง  ทั้งนี้ 1 ครัวเรือนสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ 1 คน โดยเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือเป็นผู้ที่หัวหน้าครัวเรือนมอบอำนาจให้มาขึ้นแทนก็ได้ ในขณะเดียวกันต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

          จังหวัดเลย ได้เริ่มดำเนินการรับขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  สำหรับข้าวเริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  โดยแจ้งขึ้นทะเบียนหลังจากเพาะปลูกภายใน 15 – 60 วัน  สำหรับพืชไร่อื่นๆเช่นเดียวกัน     ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้น สามารถแจ้งหลังปลูก 15 วันเป็นต้นไป

          สถานที่รับขึ้นทะเบียนสามารถไปขึ้นทะเบียน ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสถานที่อื่นที่เกษตรตำบล  นัดหมาย

          เอกสารและหลักฐาน ที่ต้องนำไปใช้ในการขึ้นทะเบียน  เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนั้นจะมีข้อมูลเดิมในฐานข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่นำบัตรประชาชนมาแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้ตรงและเป็นปัจจุบัน ส่วนเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่มีแปลงใหม่ ให้นำหลักฐานเอกสารที่ดินและบัตรประจำตัวประชาชน มาแจ้งขึ้นทะเบียน  รวมทั้งแปลงที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็สามารถมาแจ้งขึ้นทะเบียนปลูกพืชได้เช่นกัน  เพียงแต่การช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐนั้นจะมีเงื่อนไขในเรื่องของเอกสารสิทธ์ที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้อง

          การตรวจสอบ  สำหรับรายเดิมแปลงเดิมจะมีการไปตรวจสอบข้อมูลที่แจ้งโดยมีการติดประกาศ 3 วันให้คนในชุมชนได้ตรวจสอบว่า ในรายชื่อนั้นๆ ได้ทำการเกษตรจริงหรือไม่ ถ้าไม่มีการคัดค้านก็ถือว่าคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ ให้ความเห็นชอบ ส่วนกรณีที่มีการคัดค้านและรายใหม่  แปลงใหม่ เจ้าหน้าที่ละคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ระดับหมู่บ้านจะไปทำการวัดพื้นที่จริงพร้อมทั้งวัดพิกัดแปลง โดยในปีพ.ศ. 2560 จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ Gisda และ SSMap เพื่อทำการวาดขอบเขตแปลงในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

โดยพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และกาแฟ จะต้องมีการตรวจสอบโดยการติดประกาศหรือตรวจสอบพื้นที่จึงจะถือว่าสมบูรณ์

 

ตารางเป้าหมายการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2560

ที่ อำเภอ จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย
1 เมืองเลย 15,760
2 นาด้วง 4,850
3 เชียงคาน 10,000
4 ปากชม 8,630
5 ด่านซ้าย 8,960
6 นาแห้ว 2,600
7 ภูเรือ 3,700
8 ท่าลี่ 5,700
9 วังสะพุง 18,400
10 ภูกระดึง 4,050
11 ภูหลวง 4,750
12 ผาขาว 4,600
13 เอราวัณ 4,600
14 หนองหิน 3,400
รวม 100,000