กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

เกษตรเลย ประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

49768

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย โดยมีการแจ้งภารกิจการไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้ชี้แจงแผน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส การชี้แจงคำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชี้แจงเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 และแจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือน จังหวัดเลย ปี 2562 สรุปการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักนิเทศงาน ปี 2562 พร้อมทั้งได้มีการพิจารณา หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสภาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 แนวทางการพัฒนาการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย…
Read more

เกษตรเลย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย YSF

S__6266969

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 2 ซึ่งดำเนินการในระหว่างระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 40 ราย และ YSF พี่เลี้ยงจำนวน 5 ราย เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย YSF จัดโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีประเด็นที่สำคัญที่ต้องการพัฒนา…
Read more

เกษตรเลย ปล่อยไข่แมลงช้างปีกใส หวังช่วยควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง

498640

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ลงพื้นที่นำไข่แมลงช้างปีกใสซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติและเป็นแมลงที่มีประโยชน์ ไปปล่อยในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเพื่อช่วยในการกำจัดศัตรูพืชที่มีขนาดเล็ก เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไรแดง ในพื้นที่เสี่ยงการระบาดศัตรูพืชมันสำปะหลัง จำนวน 12 จุด ครอบคลุมพื้นที่ ต.เชียงคาน ต.หาดทรายขาว ต.ปากตม ต.ธาตุ ของ อ.เชียงคาน และ ต.นาแขม ต.ศรีสองรัก ของ อ.เมืองเลย โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น ในการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ ให้แมลงศัตรูธรรมชาติกำจัดแมลงศัตรูพืชที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ จ.เลย

เกษตรเลย ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย”

165304

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลน เข้าร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย” ของจังหวัดเลย ประจำปี 2562 ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยจังหวัดเลย สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลยได้จัดงานขึ้น

เกษตรเลย จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer

164346

วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 นางเกศนางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเกษตรกรตัวแทนกลุ่มที่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer เข้าร่วมจำนวน 40 ราย จาก 4 อำเภอ คือ อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอนาด้วง และอำเภอผาขาว ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะด้านการพัฒนากระบวนการกลุ่มทั้ง…
Read more

เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอท่าลี่

DSC05598

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย อำเภอท่าลี่ หน่วยงานในอำเภอท่าลี่ร่วมบูรณาการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ไร่ครูอุทิศ บ้านสวัสดิ์พัฒนา  หมู่ที่ 4  ตำบลท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย เพื่อให้เกษตรกรได้มาศึกษาเรียนรู้ ด้านการเกษตรต่าง ๆ  จากสถานที่จริง  โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ  ที่ทำอาชีพการเกษตร  และประสบผลสำเร็จ  และจากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายในศูนย์ฯ  สามารถลดต้นทุนการผลิต  ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น  และมีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  พร้อมทั้งการน้อมนำ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อเกษตรกรนำความรู้…
Read more

เกษตรเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) ที่อำเภอวังสะพุง

DSC05183

เกษตรจังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  (Field  day) ที่อำเภอวังสะพุง ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายเกษตรผสมผสาน) ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย โดยมีนายตุ่ย ไชยา  เป็นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ปลูกพืชที่หลากหลายชนิด หมุนเวียนตามฤดูกาล เลี้ยงหมู ไก่ เป็ด ปลา ปลูกผักสวนครัว ผลิตแบบปลอดภัย ส่งขายในตลาดชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ทุกวัน วันที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  (Field  day) ที่อำเภอวังสะพุง โดยมีนายประยูร อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง…
Read more

ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

496656

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย โดยการประชุมมีนายชัยวัตน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ และได้มีมติให้ทุกอำเภอ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง” และบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานในจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเลย

เกษตรเลยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ

IMG_7298

วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความเข้าในในภารกิจงานตามนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีเกษตรอำเภอทั้ง 14 อำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการอารักขาพืช หนอนกระทู้ข้าวโพด และโรคใบด่างในมันสำปะหลังโดยกลุ่มอารักขาพืช…
Read more

ผู้ตรวจราชการฯ ประชุมติดตามงานกระทรวงเกษตรฯในจังหวัดเลย

IMG_6674

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานตามกำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นการวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ะเกิดขึ้น และการจัดการเรื่องน้ำในจังหวัดเลย พร้อมทั้งได้เน้นสร้างความเข้าใจในภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายตามการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อยกกระดาษ A4) ทั้งนี้ นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในระบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดเลย จำนวน 32 แปลง ซึ่งมีความหลากหลายในพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย สับปะรด ยางพารา ปศุสัตว์ มันสำปะหลัง ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ มะม่วง พืชผัก…
Read more