สื่อองค์ความรู้

ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 101 เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่จังหวัดเลย(นายยงยุทธ ประวัง)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 100 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(fild day) อ.ภูเรือ
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 99 ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่(ยางพาราบ้านเอราวัณ)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 98 เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม นายอุบล ลาดเพ็ง
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 97 เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน นางเสถียร ธัญญารักษ์
เกษตรเลยพาเที่ยว ตอนที่ 1 ชิมมะคาเดเมีย เมี่ยงป่า บ้านโป่งกวาง
งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 96 ศพก.อ.ภูกระดึง(ไผ่รวกหวานและพริกไทย)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 95 ศพก.อ.ผาขาว(เกษตรผสมผสานและผักหวานป่า)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 94 ศพก.อ.ปากชม(ตาลปัตรฤาษีและเลี้ยงแพะ)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 93 ศพก.อ.ภูหลวง(เกษตรผสมผสาน)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 92 ศพก.อ.นาแห้ว(มันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์)
https://youtu.be/1ucjyKdcclk
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 91 ศพก.อ.หนองหิน(นาโยนกล้า)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 90 ศพก.อ.ด่านซ้าย(ข้าวไร่)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 89 ศพก.อ.เอราวัณ(มันสำปะหลัง)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 85 ศพก.อ.ท่าลี่(ผักอินทรีย์)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 84 ศพก.อ.วังสะพุง(อ้อยโรงงาน)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 83 ศพก.อ.เชียงคาน(ข้าว)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 82 ศพก.อ.นาด้วง(ยางพาราและกล้วยหอมทอง)
ฮักนะภูเรือ 50 แหล่งท่องเที่ยวต้องชมของกรมส่งเสริมการเกษตร@จังหวัดเลย
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 78 ศพก.อ.ภูเรือ (ไม้ดอกไม้ประดับ)
ส่งเสริมการเกษตรเลย ตอนที่ 80 ศพก.อำเภอเมืองเลย(ยางพารา)